Medisinsk diagnostikk – rettstoksikologiske analyser

Informasjon om prøver som tas som ledd i medisinsk diagnostikk og behandling hvor kartlegging av rusmiddelbruk er av betydning, for eksempel ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller forgiftning/overdosering/feilmedisinering.

​Denne type prøver er underlagt Prosedyrer for rusmiddeltesting – Veileder (Helsedirektoratet.no).pdf

Analyser som forteller om en person har brukt rusmidler baserer seg i hovedsak på urinprøver. Det skal derfor alltid sendes inn urinprøver i disse sakene. Årsaken til at det benyttes urin og ikke blod, er at de fleste stoffer (eller omdannelsesprodukter av disse) lar seg gjenfinne i urin lenger enn i blod. Blodprøver er sjelden påkrevet og skal ikke sendes inn rutinemessig. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å analysere en hårprøve. Dette må skje etter forhåndsavtale med Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi. Hårprøver kan være egnet for påvisning av gjentatt stoffinntak opptil flere måneder før prøvetakingen.

I tilfeller hvor pasienter innkommer sykehus med uklar diagnose og det ikke kan utelukkes forgiftning / overdosering / feilmedisinering, bør det tas ekstra blodprøver ved innkomsten. Se under punktet "Prøvetaking". Blodprøven vil bli analysert på medikamenter / rusmidler / giftstoffer etter nærmere ønske fra rekvirent. Dersom det er mistanke om forhold som kan få strafferettslige konsekvenser, må politiet kontaktes før prøvetaking.


Last ned bestillingsskjema, fyll ut og send til rettstoks@ous-hf.no eller per post til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr - medisinske saker (pdf)Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr - voldtektsmottak (pdf)


Bruk av rusmidler/stoffer på narkotikalisten
Urinprøver bør tas slik at prøvegiver ikke har mulighet til å manipulere prøven. Helst bør den tas under påsyn. I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt å analysere en hårprøve. Dette må skje etter forhåndsavtale med Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi.

Påvirkning av rusmidler/gifter/medikamenter på narkotikalisten
I tilfeller hvor pasienter kommer til sykehus med uklar diagnose og det ikke kan utelukkes forgiftning/overdosering/feilmedisinering, bør det tas ekstra blodprøver ved innkomsten. Det bør tas fullblod og prøvetakingsrør tilsatt antikoagulasjonsmiddel. "Gelrør” skal IKKE brukes.

Dersom det er mistanke om forhold som kan få strafferettslige konsekvenser, må politiet kontaktes før prøvetaking slik at rettssikre prøver kan tas.

Prøvetakingsinstrukser for urin, blod og urin, hårprøver, og spyttprøver foreligger som pdf-dokumenter. Instruksene finnes på denne nettsiden:

Prøvetakingsinstrukser Rettstoksikologi

Urinprøver
Standard analyseprogram omfatter følgende analyser: amfetaminer, barbiturater, benzodiazepiner, cannabis, kokain og omdanningsproduktet benzoylecgonin, metadon, opiater, fencyclidin, propoksyfen. Disse stoffene står angitt i oljeselskapet Exxons retningslinjer for testing. Hvis det ønskes analyse av andre stoffer må dette spesifiseres.

Alle prøver analyseres på kreatinin og pH (surhetsgrad) for å kontrollere at prøven virkelig er en urinprøve og at den er egnet for analyse.

Stoffer analyseres med akkrediterte eller ikke-akkrediterte metoder. Informasjon om dette og om kvalitetssikring generelt finner du under kvalitetssikring.

Hvert stoff oppgis som ”ikke påvist” eller ”påvist”.

Et stoff som er ”påvist” er alltid analysert med på to uavhengige metoder og to uavhengige uttak fra prøven. Dette er en grunnregel i alle rettstoksikologiske analyser.

Blodprøver
Ved spørsmål om påvirkning av etanol (alkohol) eller andre rusmidler er det nødvendig å ta en blodprøve

Svartiden vil være avhengig av sakens karakter. Svarbrevet inneholder oversikt over stoffene det er analysert for med angivelse om de er påvist eller ikke påvist.

Avhengig av type sak og spørsmålstilling, vil det også foreligge fortolkning av analyseresultatene. Avdeling for rettsmedisinske fags fortolkningsrutiner er akkreditert. Her kan du lese om akkreditering​ ​​

Sist oppdatert 04.08.2023