Kriminalomsorg - rettstoksikologiske analyser

Informasjon om prøver som kriminalomsorgen tar rutinemessig eller ved mistanke om bruk av rusmidler under soning i fengsel og forskjellige former for soning i frihet (overtredelse av straffegjennomføringsloven).

​Analyser som forteller om en person har brukt rusmidler baserer seg i hovedsak på urinprøver. Det skal derfor alltid sendes inn urinprøver i disse sakene. Årsaken til at det benyttes urin og ikke blod, er at de fleste stoffer (eller omdannelsesprodukter av disse) lar seg gjenfinne i urin lenger enn i blod. Blodprøver er sjelden påkrevet og skal ikke sendes inn rutinemessig.​​

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å analysere en hårprøve. Dette må skje etter forhåndsavtale med Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi​. Hårprøver kan være egnet for påvisning av gjentatt stoffinntak opptil flere måneder før prøvetakingen.

Last ned bestillingsskjema, fyll ut og send til rettstoks@ous-hf.no eller per post til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Bestilllingsskjema for prøvetakingsutstyr - kriminalomsorg (pdf)

Rekvisisjonsskjemaet er merket med en unik strekkode for identifikasjon. Den samme strekkoden er trykket på prøve-etikettene som henger som et vedlegg på skjemaet. Rekvisisjonene er utformet for optisk lesning, og det skal derfor kun benyttes originaler. For bestilling, bruk bestillingsskjemaet for kriminalomsorg.

Urinprøver fra kriminalomsorgen analyseres på et standard analyseprogram. I tillegg kan det krysses av for andre analyser på rekvisisjonen.

Alle prøver analyseres på kreatinin og pH (surhetsgrad) for å kontrollere at prøven virkelig er en urinprøve og at den er egnet for analyse.

Dersom det er mistanke om inntak av gammahydroksybutyrat (gammahydroksysmørsyre, GHB,) de siste 12 timer før prøvetaking, må dette angis. Ta kontakt på telefon ved spørsmål om stoffer som ikke er angitt på rekvisisjonen.

I svarbrevet vil hvert stoff oppgis som ”ikke påvist” eller ”påvist”. Les mer under punktet Svar.

Et stoff som er ”påvist” er alltid analysert med to uavhengige metoder og to uavhengige uttak fra prøven. Dette er en grunnregel i alle rettstoksikologiske analyser.

Stoffer analyseres med akkrediterte eller ikke-akkrediterte metoder. Informasjon om dette og om kvalitetssikring generelt finner du under kvalitetssikring.

Rekvirenten vil få skriftlig tilbakemelding innen 2 uker etter at saken er mottatt ved avdeling for rettsmedisinke fag.

Svarbrevet inneholder oversikt over stoffene det er analysert for og opplysninger om de er påvist eller ikke påvist. Ved påvisning av stoffer som det ikke er opplyst på rekvisisjonen at prøvegiver bruker, vil det gjøres en fortolkning. Fortolkningen innbefatter vurdering av mulig inntakstidspunkt på bakgrunn av informasjon om innsettelsesdato eller prøvesvar fra foregående prøve.

I tillegg føres det opp eventuelle merknader til forsendelse, prøvesikring, etc.

Avdelingensfortolkningsrutiner er akkreditert. Om kvalitetssikringsrutinene generelt og akkreditering, kan du lese under punktet Kvalitetssikring.

Sist oppdatert 31.01.2023