Nyttige sider i relasjon til rettspatologi

Nedenfor finner du linker til andre nyttige fagsider, i en forlengende sammenheng med rettspatologi og klinisk rettsmedisin.

BIlde av mikroskop
Foto: OUS

Den rettsmedisinske kommisjon ​​har som hovedoppgave å kvalitetssikre rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker.

Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsårsaker i Norge.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved UIO ​har nasjonale og regionale oppdrag for rettsvesenet og annen offentlig forvaltning. Oppdragene omfatter sakkyndigoppdrag, forskning og undervisning innen rettsmedisinske fag.

Norsk Rettsmedisinsk Forening har som formål å fremme faget rettsmedisin, blant annet gjennom å stimulere til samarbeid om utdanning og forskning.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin - Overgrepsmottak​ ​​har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.​

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ​har kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Avdeling for rettsmedisinske fag har flere studier som omhandler uventede  barnedødsfall. Les mer om forskning på barnedødsfall

Sosialpediatrisk seksjon ved OUS ​​utreder og behandler barn og unge fra 0-18 år. Seksjonen arbeider med over- og undervekt, barnegynekologi (ulike hudtilstander i underlivet), kjønnslemlestelse, seksuelle overgrep og fysisk mishandling.  

Avdeling for patolog ved OUS har bred kompetanse og stiller diagnoser på vevs- og celleprøver fra inneliggende og polikliniske pasienter. 

Ekspertsykehuset ​​er en blogg med innlegg fra fag og forskningsmiljøene ved Oslo Universitetssykehus. 

Statens Barnehus ​er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Det må foreligge en politianmeldelse på forholdet.

​​Oslo universitetssykehus trenger donorer på flere områder. Les mer om hva det vil si å bli donor​. Se også Avdeling for organdonasjon.​

Sist oppdatert 01.09.2023