Rettigheter og velferdsordninger

Her er det lenket til noen ulike nettressurser som kan være nyttige knyttet til rettigheter og velferdsordninger ved alvorlig sykdom og dødsfall.

  • Mottar pasienten lønn eller ytelser fra NAV? – hvilke og hvor lenge?

  • Har pasienten opplevd endring i husholdningens økonomi grunnet sykdom?

  • Hvordan påvirker dette husholdningen, mulighet for å betale lån, regninger osv.?

  • Har pasient eller pårørende bekymringer eller spørsmål knyttet til økonomi?

Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

Hjelpestønad

Omsorgsstønad​

Omsorgsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid

Velferdspemisjon:

"Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i § 12-9 tredje ledd. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon av nødvendig omsorg". Kilde: Arbeidsmiljøloven § 12-10.

Tilrettelagt transport - TT-kort:

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Parkeringstillatelse for flyktningshemmede:

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå. Kontakt bostedskommunen og be om skjema for søknad og legeerklæring.

Transport til lege og behandling

Bil og spesialutstyr - nav.no​

​Arv, skifte, testamente og gravferd

Helsepersonell opplever at pasienter, pårørende og etterlatte søker råd om testamente, arv, skifte og ytelser til gjenlevende. 
Helsepersonell og sosionom skal være behjelpelig og sørge for at pasienter, pårørende og etterlatte får oversikt over hvem som kan hjelpe,
hvordan de kommer i kontakt med advokat, skifteretten og andre aktuelle aktører. Her følger informasjon og nettsider som informerer om arv, skifte, testamente, og ytelser til gjenlevende.

Arveloven regulerer hvem som er livsarvinger og hvem som er arveberettiget ved dødsfall.
Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Regjeringen v. kulturdepartementet har nettside som adresserer praktisk tilnærming til tema som:

Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor

Sist oppdatert 04.03.2024