Endret kompetanseansvar for ADHD

Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret til regionale enheter.

Publisert 06.06.2019
Sist oppdatert 23.05.2023

Regionale enheter som skal bidra til kompetansebygging og kunnskapsformidlingom ADHD ble etablert i 2006. Siden den gang har både de regionale enhetene og det nasjonale kompetansesenteret NevSom jobbet for å spre kunnskap og kompetanse om ADHD. Fra august i år har NevSom ikke lenger nasjonalt kompetansesenteransvar for ADHD generelt. Arbeidet driftes videre regionalt. De regionale enhetene vil samarbeide om oppgaver som har nasjonal interesse for å fremme likeverdige helsetjenester med god kvalitet. NevSom har fortsatt ansvar for ADHD i kombinasjon med sjeldne diagnoser, og skal drive et prosjekt om ADHD og diabetes.

 

Bakgrunnen for endringen er en evaluering av NevSoms arbeid som nasjonalt kompetansesenter for ADHD, som ble gjennomført i 2017. Evalueringen ble utført av NevSom i samarbeid med representanter for brukere og eksterne fagmiljøer. Den beskrev arbeidet med utvikling og formidling av kunnskap om ADHD som ble gjort både av NevSom og av andre fagmiljøer. I evalueringen ble det påpekt at mange kompetanseoppgaver knyttet til ADHD ble ivaretatt av de regionale enhetene og av andre fagmiljøer utenfor NevSom. Etter evalueringen besluttet de regionale helseforetakene at det nasjonale ansvaret for ADHD skal fases ut av NevSom. 

 

Tjenestene som nå formelt fases ut fra NevSom har i praksis blitt ivaretatt av andre miljøer i flere år, samtidig som NevSom fortsatt skal ivareta noen spesialiserte kompetanseområder ved ADHD. For brukere og fagpersoner som benytter tjenestene vil tilbudet ikke bli vesentlig endret. 

 

De regionale enhetene: