Utredning av psykisk helse ved blindhet, autisme og utviklingshemming

Utredning av psykisk helse hos personer som har autisme og utviklingshemming kan være utfordrende og komplisert. Ettersom blindhet påvirker mange aspekter av en persons utvikling og fungering, kan blindhet gjøre vanskene med å sortere hva som er hva enda større. En nylig publisert artikkel der fagfolk fra NevSom har vært involvert, konkluderer imidlertid med at det like fullt er mulig – og nyttig – å gjennomføre slike utredninger når det er mistanke om psykiske vansker i denne gruppen.

Det er høyere forekomst av autisme hos blinde enn hos befolkningen generelt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Marit Skram, NevSom.

Artikkelen beskriver to kasuistikker der personene har autisme og en angstdiagnose. Angst forekommer hyppigere både hos blinde og hos mennesker med autisme enn hos andre. Det er derfor rimelig å anta at svært mange med kombinasjonen av blindhet og autisme plages av angst i større eller mindre grad. Det er imidlertid en utfordring at mange av de verktøyene som er laget for å hjelpe personer med autisme ikke er tilrettelagt for personer med synshemming.  Hjelpemidlene som skal bidra til større opplevd forutsigbarhet i hverdagen, og dermed kan bidra til å redusere stress og angst, er basert på at mange med autisme har nettopp det visuelle som en styrke.

Tverrfagli​​g samarbeid

Arvid Nikolai Kildahl og Sissel Berge Helverschou har sammen med kollegaer fra henholdsvis Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus og Statped avdeling syn konkludert i artikkelen at tverrfaglig og -etatlig samarbeid var nødvendig, ettersom det ikke fantes noen instans som i utgangspunktet hadde kombinasjonen av kompetanse som var nødvendig. Kunnskap om autisme, utviklingshemming og psykisk helse, samt kunnskap om autisme og blindhet, og blindhet og psykisk helse, var helt nødvendig for å få et helhetlig bilde.

Unde​rvurdert sårbarhet

Et annet funn var at begge familiene som var involvert i studien beskrev mange opplevelser med hjelpeapparatet der sårbarheten hos personene det gjaldt var blitt undervurdert. At fagfolk må forsøke å sette seg inn i og forsøke å forstå vansker og sammenhenger før de kommer med forslag til tiltak, spesielt i saker som er så komplekse som disse, beskrives som et viktig læringsmoment.

Det er høyere forekomst av autisme hos blinde enn hos befolkningen generelt, og dette må antas å være en gruppe som er svært sårbare for å utvikle angstplager. Vi vet imidlertid svært lite om psykisk helse i denne gruppen, så det er stort behov for mer kunnskap og forskning på dette området.

Dette er for øvrig den første publiserte artikkelen – også internasjonalt – som systematisk beskriver utredning av psykisk helse hos voksne i denne gruppen.

Artikkelens tittel: Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases. Hele artikkelen kan leses her hos Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities.
Forfattere: Kildahl, A. N., Engebretsen, M. H., Horndalsveen, K., Hellerud, J. M. A., Wiik, J. Y., Aasen, G., & Helverschou, S. B. (2019).

Til NevSoms forside


 

Sist oppdatert 13.05.2024