Tildeling av midler fra prosjektet Forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyste NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom. Her er oversikt over tildelingen.

En kvinne som holder et stykke papir
To søkere har mottatt støtte for prosjekter om Tourettes syndrom. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Michael B. Lensing, NevSom

Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.
Innenfor denne rammen var det mulig å søke om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000.

Vi mottok 3 søknader innen søknadsfristen som var 18. oktober.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen har bestått av nevropsykolog/forsker, PhD Kjell Tore Hovik (Sykehuset Innlandet HF); daglig leder Liv Irene Nøstvik (Norsk Tourette Forening), seniorrådgiver, PhD Michael B. Lensing (NevSom), og psykologspesialist Egil Midtlyng (NevSom). Komiteen har vært særskilt opptatt av å ivareta spørsmål knyttet til medlemmenes habilitet.

Følgende prosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte:

• Heike Eichele (Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsi Helse Vest) tildeles kr. 200.000 for prosjektet ”Reliability and validity of the Norwegian version of the Yale Global Tic Severity Scale –Revised (YGTSS-R)”

• Karete Jacobsen Meland (OCD spekterpoliklinikken, Oslo universitetssykehus) tildeles kr. 200.000 for prosjektet «Tidsavgrenset pilotprosjekt for utprøving av videobasert behandling i gruppe for voksne med Tourettes syndrom/kroniske tics-tilstander»

Tildelingen forutsetter at det rapporteres om status i prosjektet på en nettverkssamling om utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom som er planlagt avholdt i løpet av 2021.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 25.10.2022