Sammenheng mellom forsinket gange og autismesymptomer

De første selvstendige skritt er en viktig milepæl i et barns utvikling. Selv om den individuelle variasjonen er stor, begynner de fleste barn å gå uten støtte før de er 16 måneder gamle. Dersom første skritt skjer senere enn dette, kan dette være en markør på avvikende utvikling.

lite barn som forsøker å gå
Forskere ved BUPGEN-studien har undersøkt sammenhengen mellom en sammenheng mellom alder for første skritt og grad av autismesymptomer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Lise Reindal, stipendiat

Tidligere studier har vist at barn med autismespekterdiagnoser (ASD) går senere enn barn som ikke viser avvikende utvikling. Om det foreligger en sammenheng mellom alder for første skritt og grad av autismesymptomer har imidlertid vært ukjent fram til nå.

I den norske BUPGEN-studien har vi for første gang funnet en slik sammenheng1.  Vi undersøkte 490 barn, hvorav 23 prosent var jenter og gjennomsnittsalderen til barna var 11 år. Av disse hadde 376 barn fått en autismespekterdiagnose, mens 114 barn hadde andre tilstander, men ikke ASD2.  

Gjennomsnittlig alder for første skritt hos barna med ASD var 14,7 måneder, mens gruppen uten ASD begynte å gå ved gjennomsnittlig 13,8 måneders alder. Begge disse gruppene begynte å gå senere sammenlignet med andre norske barn, hvor gjennomsnittet er 12,9 måneder3.  Selv om begge gruppene i vår undersøkelse i gjennomsnitt gikk senere enn forventet, hadde de fleste barna begynt å gå innen 16 måneders alder. 31 prosent av barna med ASD begynte imidlertid å gå senere enn dette.

Vi fant også en sammenheng mellom alder for første skritt og grad av autismesymptomer når hele gruppen av barn ble undersøkt, uavhengig av hvilken diagnose de hadde fått. Jenter med autismesymptomer hadde noe senere gjennomsnittsalder for første skritt enn gutter. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant.

Forsinket alder for første skritt sees ikke bare hos barn med autismespekterdiagnoser (ASD). Funnene fra denne studien viser imidlertid at forsinket gange er vanlig i denne gruppen, og kan ha en sammenheng med grad av autismesymptomer senere. Alder for første skritt bør derfor tas med i betraktning når man vurderer utviklingsvansker og mistanke om ASD, ikke minst hos jenter.

1Reindal L, Nærland T, Weidle B, Lydersen S, Andreassen OA, Sund AM. Age of First Walking and Associations with Symptom Severity in Children with Suspected or Diagnosed Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2019.

2Alder for første skritt ble innhentet fra barnets journal supplert med opplysninger fra foresatte. Grad av autismesymptomer ble vurdert ut fra resultat på ulike kartleggingsverktøy. De 490 barna var utredet i spesialisthelsetjenesten for autismesymptomer. 

3Storvold GV, Aarethun K, Bratberg GH. Age for onset of walking and prewalking strategies. Early human development. 2013, 89(9):655-659.​

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024