Norske foreldre til barn med autisme er positive til klinisk gentesting

En ny norsk studie har kartlagt holdninger til gentesting blant 1455 norske foreldre til barn med ASD (autismespekterdiagnose). Studien er den største i sitt slag og rapporterer om klart positive holdninger.

foto av foreldre og barn
Foreldre i en studie mente at gentesting i hovedsak bør tilbys de som allerede har barn med autisme. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​De hyppigste grunnene foreldrene i studien angir for å ta en gentest er å få vite årsaken til barnets ASD og for å bedre mulighetene for tidlige tiltak og tilrettelegginger. Foreldrene foretrekker klinisk gentesting når et barn viser atferds- eller utviklingsmessige utfordringer, og at hensikten med testingen skal være å styrke barnets utvikling.

Foreldrene mener også at gentesting i hovedsak bør tilbys de som allerede har barn med ASD. Få av foreldrene synes å være interessert i eventuelle fremtidige muligheter for prenatal (før fødsel) diagnostisering. En av ti er imot klinisk gentesting. Disse er skeptiske til at testing vil ha noen fordeler, men synes ikke å være spesielt engstelige for eventuelle ulemper, som for eksempel diskriminering og familiekonflikter.

Foreldrenes holdnin​ger synes å være i samsvar med holdningene til helsepersonell og ASD-eksperter.

De to førsteforfatterne, Jarle Johannessenn og Terje Nærland er ansatt i hhv Autismeforeningen i Norge og NevSom.

Studien er gjort blant Autismeforeningens medlemmer og er et samarbeid mellom Autismeforeningen i Norge,  NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser og NevSom.

Studien er publisert i International Journal of Molecular Sciences — Open Access Journal.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024