ADHD-symptomer og narkolepsi

Forskere ved NevSom har funnet ut at unge pasienter med narkolepsi hadde høy forekomst av symptomer på ADHD: uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulskontrollvansker når de ikke brukte narkolepsimedisin. Disse symptomene ble ikke forklart av søvnighet på dagtid eller fragmentert nattesøvn. Berit Hjelde Hansen og hennes kollegaer ved Oslo universitetssykehus publiserte en artikkel om dette i tidsskriftet Sleep Medicine.

Foto av Berit Hjelde Hansen
Berit Hjelde Hansen og kollegaer har undersøkt forekomst av ADHD-symptomer hos unge pasienter med narkolepsi. Foto: Marit Skram.

​NevSom

I 2009–2010 var det en verdensomfattende epidemi med svineinfluensa, også i Norge. I den forbindelse ble mange vaksinert mot svineinfluensaen med vaksinen «Pandemrix».  I tiden etter vaksinasjonen økte antallet pasienter med narkolepsi i Norge og andre land som vaksinerte befolkningen med Pandemrix. Selv om man ikke har klart å bevise den nøyaktige prosessen som førte til at noen av de som ble vaksinert fikk narkolepsi, er økningen statistisk sett bevist. NevSom har fulgt opp mange av pasientene som fikk narkolepsi etter 2009. I den forbindelse har Berit Hjelde Hansen og kollegaer undersøkt ADHD-symptomer hos 50 unge pasienter med narkolepsi. Pasientene var fra 7 til 20 år, med en gjennomsnittsalder på 15 år. Symptomene ble kartlagt i en periode der pasientene var uten narkolepsimedisin.

Hva er n​​arkolepsi

Narkolepsi er en varig sykdom som forårsakes av at pasienten mangler et stoff i hjernen som heter hypokretin. Man tror at sykdommen skyldes at kroppens eget immunforsvar angriper noen av kroppens egne celler hjernen. Dette fører til forstyrrelser i søvn på natten og ekstrem tretthet på dagen. Pasientene faller ufrivillig i søvn på dagen og har noen ganger episoder der noen av musklene i kroppen lammes (katapleksi).

ADHD-sy​​​mptomer og narkolepsi

Det vi kaller ADHD-symptomer er uoppmerksomhet, uro og impulskontrollvansker. Alle mennesker vil ha noen utfordringer på en eller flere av disse områdene, men om antallet eller grad av symptomer overstiger en viss grense, sier man at de har klinisk betydningsfull symptombyrde. Vi vet fra før at omfang av ADHD-symptomer har betydning for livskvalitet og fungering i dagliglivet hos pasienter med narkolepsi. ADHD-symptomer kan være uttrykk for underliggende kognitive vansker (kognitive funksjoner = hvordan vi tar imot og bearbeider informasjon og læring), noe som igjen kan ha betydning for skole og utdanning. Tidligere studier har vist høy forekomst av ADHD-symptomer hos pasienter med narkolepsi. Disse studiene ble imidlertid gjort på pasienter som brukte våkenhetsfremmende medisin, medisin som også brukes for å dempe ADHD-symptomer hos pasienter med ADHD.

Hvorfor enkelte pasienter med narkolepsi har mye ADHD-symptomer vet man ikke sikkert. Vi vet ikke om ADHD-symptomene er uttrykk for vansker som har vært der før sykdommen startet eller som medfødt sårbarhet i form av arvelige faktorer, eller er en direkte følge av narkolepsiens sykdomsmekanisme. Noen, men ikke alle tidligere studier har vist en sammenheng mellom ADHD-symptomer og opplevd (men ikke objektivt målt) dagtidssøvnighet hos pasienter med narkolepsi. Man har også tenkt at ADHD-symptomer kan henge sammen med dårlig nattesøvn hos narkolepsipasienter.

Klinisk betydningsf​​ulle symptomer hos mer enn halvparten av pasientene, men ikke samvariasjon med tretthet på dagtid eller oppstykket nattesøvn.

Hansens studie viste at over halvparten av pasientene med narkolepsi hadde klinisk betydningsfulle ADHD-symptomer, mens ca 20% ikke hadde noen ADHD-symptomer. Dette er betydelig høyere enn det som tidligere er rapportert fra studier fra medisinerte pasienter. Særlig ble det rapportert om vansker med uoppmerksomhet. Grad av ADHD-symptomer hang i noen grad sammen med  foreldrerapportert dagtidssøvnighet, slik at jo mer søvnighet på dagtid foreldrene rapporterte hos barnet sitt, jo høyere var barnets symptombyrde av ADHD-symptomer.Sammenhengen var imidlertid svak Funn fra søvnundersøkelser viste at verken grad av søvnighet eller oppstykking av nattesøvn kunne forklare den høye forekomsten av ADHD-symptomer. Heller ikke høy forekomst av ADHD før narkolepsidebut eller arvelige faktorer (familiær forekomst av ADHD/nevroutviklingsforstyrrelser) kunne forklare den høye forekomsten. Det er viktig at behandling av narkolepsipasienter også omfatter ADHD-symptomer og andre kognitive vansker.

Førsteforfatteren av artikkelen, Berit Hjelde Hansen er overlege og arbeider som rådgiver ved NevSom.  Sisteforfatter av artikkelen er Stine Knudsen som jobber som overlege ved NevSom og leder forskningen på narkolepsi.

Refe​​ranse

​​​​​​High prevalence of ADHD symptoms in unmedicated youths with post-H1N1 narcolepsy type 1

Berit Hjelde Hansen, Hilde T. Juvodden, Sebjørg Hesla Nordstrand, Rannveig Viste, Per M. Thorsby, David Swanson, Kristian B. Nilsen, Terje Nærland, Stine Knudsen-Heier. Publisert i Sleep Medicine juni 2020. 


Les mer om narkolepsidiagnosen her.

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024