Samarbeidspartnere

NKUP har en rekke samarbeidspartnere, blant annet interesse- og brukerorganisasjoner og andre nasjonale kompetansetjenester som har ansvar for pasienter og tiltak som grenser opp mot kompetansetjenestens ansvar.

NAKUs hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

https://naku.no/

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

https://stiftelsensor.no/

NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom, samt hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

https://oslo-universitetssykehus/Nevsom

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

https://autismeforeningen.no/

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Forbundet er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/

Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som har ansvar for å forske på og spre kunnskap om aldersrelaterte tilstander og sykdommer. Vi har over 100 ansatte i hele Norge og driver kunnskapsformidling til helsepersonell og tjenesteytere i nesten alle landets kommuner. Aldring og helse deltar i forskningsprosjekter – nasjonalt og internasjonalt – i tillegg til å drive egne faglige utviklingsprosjekter

Lenke til Aldring og helse

Regionale samarbeidspartnere

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT) - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom (RFM) - Helse Bergen HF (helse-bergen.no)

Regionalt fagmiljø for ADHD, autisme og Tourettes syndrom - RKBU - NTNU

R-FAAT: Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom - Helse Nord RHF (helse-nord.no)

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge i helse Sør-Øst (RHABU)

Regionalt kompetansesenter for habiltering og rehabilitering (Helse Vest)

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

Regionalt kunnskapssenter for habilitering i Helse Midt-Norge (RHAB)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBUP Øst og Sør

Internasjo​nalt

The European Assosiation for Mental Health in Intellectual Disability. Its purpose is to facilitate international cooperation and exchange of knowledge and experience in the field of mental health in people with an intellectual disability.

EAMHIDs nettside​

Tilbake til NKUP

Sist oppdatert 19.01.2024