Hva lærte vi om brukernes aktivitetsnivå?

Erfaringer fra bolig og kommunale tjenester under korona

Etter at landet hadde vært nedstengt i 2020 var det flere tjenesteytere som meldte om en endring i atferden hos brukere med utviklingshemming og komplekse vansker.

Ansatt i kommunal bolig snakker med beboer
Uttalelser som: "Vi trodde han skulle bli stressa, men han er mye mer avslappa" førte til at en studie ble satt i gang, ledet av Linda Kristin Hørsrud som er vernepleier ved Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Telemark.

Målet med studien var å undersøke hvordan brukere med spesielt kompliserte sammensatte behov inkludert utviklingshemming reagerte på forandringer og restriksjoner under covid 19-pandemien. To spørsmål ble stilt: 
1) Har enkelte mennesker med utviklingshemming/autisme fått endret atferd under covid 19-pandemien?
2) I hvor stor grad er aktivitetsnivå endret?


Hovedfunnet i studien er at de undersøkte botiltakene har hatt et lavere aktivitetsnivå; brukerne har vært mer i ro og har hatt færre tjenesteytere å forholde seg til i nedstengings-perioden våren 2020. Den tematiske analysen avdekket fem hovedområder for endringer som kan ha bidratt til redusert stress: 

  • Endrede transportrutiner
  • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver
  • Tilrettelegging av fritidsaktiviteter
  • Dagsenteransatte bistår i bofellesskap
  • Økt praktisk bistand i bofellesskapene
Funnene tyder på at brukerne følte seg mer vel i tidsperioden som ble undersøkt. Det virket positivt for eksempel å få tjenestene hjem til seg og å ha fleksibilitet i tidsplaner. Mulighet til å bli i sengen litt lenger om morgenen og å unngå stressende situasjoner, som for eksempel å reise i minibusser, ble satt pris på av brukerne. Undersøkelsen tyder på at en gjennomgående strukturert hverdag med få muligheter til å påvirke balansen mellom aktivitet og hvile ser ut til å kunne gi et vedvarende høyt stressnivå for brukerne med utviklingshemming og komplekse tilstander. 

 


Ti​lbake til NKUPs forside

Sist oppdatert 13.10.2022