Om kompetansetjenesten

NSKU har 2,5 stillingshjemler. Tjenesten er organisert som et nettverk med en faglig leder og forskningsansvarlig ansatt i Helse Sør-Øst og fire 20 % stillinger med hovedstilling i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Organiseringen har til hensikt  å bygge opp og formidle kompetanse i hele landet, fremme samarbeid mellom fagmiljøene og være en faglig ressurs for alle helseregioner. NKSU kan kontaktes på NKSU@ous-hf.no.

Om kompetansetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet. Formålet med dette er å sikre en bedre og mer enhetlig kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en integrert del av den medisinske behandlingen.

Bakgrunn

Kosthold og ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging av pasienter etter akutt og kronisk sykdom. Redusert ernæringsstatus som følge av sykdom og/eller behandling er assosiert med økt sykelighet, redusert livskvalitet og lengre opphold på sykehus eller andre institusjoner. Tilpasset kosthold og ernæringstiltak kan forbedre matinntaket og ernæringsstatusen til de pasientene dette gjelder.

Organisering og tilknyttning

Helse Sør-Øst fikk i 2013 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å opprette en Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring med oppstart 2014.

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring er del av Senter for klinisk ernæring, et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Kompetansetjenesten er organisert under Kreftklinikken, Seksjon for klinisk ernæring v/Anne Høydalen

Mandat

Hovedmål:

Kompetansetjenesten skal samle, utvikle og spre kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten.

Delmål:

1. Bygge opp kompetanse om sykdomsrelatert underernæring

Kompetansetjenesten skal samle og bidra til å utvikle relevant prosedyrer, retningslinjer, veiledere og verktøy, samt bygge en base av hjelpemidler og relevant litteratur. Kompetansetjenesten skal bidra til revidering av nasjonale retningslinjer og nasjonal veileder.

2. Undervisning, veiledning og formidling av kompetanse om sykdomsrelatert underernæring

Kompetansetjenesten vil være aktive formidlere av kunnskap om sykdomsrelatert underernæring og bidra i relevant undervisning.

3. Overvåke og formidle behandlingsresultat

Kompetansetjenesten er en av flere aktører og pådrivere i arbeidet med å utvikle kvalitetsindikator, strukturerte data og arketyper som er en viktig del av utviklingen av elektronisk pasientjournal.

4. Delta i forskning, forskningsnettverk og innovasjon

Kompetansetjenesten skal

• delta i relevante forskningsnettverk

• bidra og initiere forskning på sykdomsrelatert underernæring (foreslå relevante prosjekt og delta i utformingen av søknader)

• fremme nasjonalt forskningssamarbeid

• bidra i utviklingen av ferdighetssenteret ved Senter for klinisk ernæring

• bidra i innovasjon som forenkler og forbedrer pasientbehandlingen

 

5. Likeverdig tilgang

• Organisering: Kompetansetjenesten er organisert som et nasjonalt nettverk for å fremme samarbeid mellom fagmiljøene i helseregionene. Ved at alle helseregionene får eieforhold og medansvar kan tjenesten bli en faglig ressurs for alle.

• Hjemmeside: Kompetansetjenesten har egne hjemmesider for å spre informasjon om sykdomsrelatert underernæring og tjenestens innhold.

• e-læringskurs og andre verktøy: Kompetansetjenesten vil bidra til at e-læringskurs og andre relevante verktøy holder god kvalitet og blir nasjonalt tilgjengelige, 24/7

 

6. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Kompetansetjenesten skal bidra til implementering av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring.

• kartlegge hvilke sykehus som har vedtatt en overordnet ernæringsstrategi

• bistå sykehus med å utarbeide ernæringsstrategi

• bistå sykehus med å implementere ernæringsstrategier og handlingsplaner

Kompetansespredningsplanen er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring i samarbeid med faglig referansegruppe oppnevnt for tjenesten. 

Kompetansespredningsplan for NKSU


En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Ingrid Fange Gjelstad, Irene Mork, Ingvild Paur, Mina Handberg Holtleite, Synnøve Thon, Kari Sygnestveit

Jan Gunnar Hatlebakk                                  Referansegruppens leder 

Hanne Jessie Juul                                          Representant for tjenesten

Tove Nakken                                                   Brukerrepresentant

Mona Bjelland                                               Brukerrepresentant

Ingrid Løvold Mostad                                   Representant Helse Midt-Norge

Petter Fosse Gjessing                                   Representant Helse Nord

Sigbjørn Smeland                                          Representant Helse Sør-Øst

Rune Blomhoff                                              Universitetsrepresentant

Anne Moen                                                    Kommunal representant

Sist oppdatert 13.12.2022