Forskningsmidler til ny studie - Fatigue

I oktober 2020 ga Stiftelsen Dam penger til et nytt forskningsprosjekt som skal se på tiltak mot kronisk tretthet etter kreft. Prosjektet ledes av Lene Thorsen og post.doc i prosjektet er Synne-Kristin Hoffart Bøhn

Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft

Mellom 25 og 30 % av overlevere etter lymfekreft opplever kronisk tretthet (fatigue), flere år etter avsluttet behandling. Det finnes i dag ingen medisinsk behandling som reduserer fatigue, men pasientopplæring, fysisk trening og/eller psykologisk oppfølging har vist å redusere nivået av fatigue under og rett etter kreftbehandling. Vi mangler kunnskap om denne type programmer, satt sammen i et standardisert pasientforløp, er gjennomførbart og har effekt på nivået av tretthet og livskvalitet blant kreftoverlevere med kronisk fatigue flere år etter behandling.

Formålet med denne randomiserte kontrollerte studien er å undersøke om en sammensatt intervensjon bestående av pasientundervisning, fysisk trening, kognitiv atferdsterapi og kostholdsveiledning satt sammen til et standardisert pasientforløp har effekt på nivået av fatigue blant lymfomoverlevere med kronisk fatigue, sammenlignet med dagens standard oppfølging. Videre vil vi undersøke effekt av intervensjonen på daglig fungering, arbeidsevne, fysisk form og livskvalitet blant deltagerne, samt livskvalitet blant pårørende og kost-nytteeffekt for samfunnet.

Prosjektet vil bidra med ny og viktig kunnskap om behandling av kronisk fatigue etter kreft. Dersom intervensjonen har positiv effekt, vil prosjektet ha nytte for kronisk trette overlevere etter lymfom, men også for andre kreftoverlevere med kronisk fatigue. Hvis intervensjonen medfører at deltagerne blir mindre trette, fungerer bedre i hverdagen, får økt arbeidsevne og livskvalitet, antar vi at prosjektet også vil ha nytte for de pårørende.

En stor takk til Stiftelsen Dam for støtten!

Sist oppdatert 15.12.2022