En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) flytter til Folkehelseinstituttet (FHI). Dette gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2022. Informasjonen og lenkene fra nettsidene på Oslo universitetssykehus er flyttet over til FHI.

Kontakt: FHI.no

Nasjonal kompetansetjeneste for amming skal flytte til Folkehelseinstituttet

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal flytte til Folkehelseinstituttet (FHI). Dette gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2022. Klikk her for å lese mer om dette. Pga. flytteprosessen har vi ikke kapasitet til å besvare telefon- eller e-posthenvendelser vedrørende kliniske problemstillinger. Administrative spørsmål og henvendelser vedrørende Mor-barn-vennlig standard, Ammekyndig helsestasjon, ViA/Kia og webinar vil bli besvart.
Amming

"Alt om spedbarnsmat" på helsenorge.no/spedbarnsmat

Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for amming har publisert informasjon om amming og spedbarnsmat, på Helsnorge.no. "Alt om spedbarnsmat" består av korte filmer og tekster om amming og ernæring i barnets første leveår. Flere filmer og tekster publiseres fortløpende høsten 2021. Se helsenorge.no/spedbarnsmat
Illustrasjonsfoto amming

Aktuelt

  På grunn av nåværende Covid-19 situasjon, jobber ansatte ved NKA hovedsakelig hjemmefra. Vi er derfor lite tilgjengelige pr. telefon. Kontakt oppnås via e-post: ammesenteret@oslo-universitetssykehus.no

  Nasjonal kompetansetjeneste har i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk barnelegeforening utarbeidet en anbefaling om amming og COVID-19 for helsepersonell. Dokumentet vil bli gjenstand for fortløpende revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

  Råd om amming og covid-19

  Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) skal bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming. NKAs kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, oppfølging av Mor-barn vennlig initiativ i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger, forskning, samt bidrag til faglige retningslinjer.

  Tjenesten retter seg mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen (nettside) eller Trygg mammamedisin (nettside)

  Tjenestens funksjon er å:
  • Sikre nasjonal kompetanseoppbygging, nettverksbygging og spredning av kompetanse
  • Etablere nødvendige faglige standarder og formidle disse
  • Bidra til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet
  • Gi råd og faglig støtte til helsetjenesten
  • Være rådgivende instans for landets myndigheter og andre
  • Styrke samfunnsmessige forhold som muliggjør optimal amming
  • Styrke internasjonalt samarbeid for å fremme amming


  Hvorfor skal Norge ha en Nasjonal kompetansetjeneste for amming?
  Nasjonalt ammesenter ved Rikshospitalet ble offisielt åpnet i 1999 av WHOs daværende generalsekretær Gro Harlem Brundtland. Grunnlaget for NKA ble i stor grad lagt i forbindelse med prosjekt Mor-barn-vennlig initiativ (1993-96) som ble finansiert av Statens helsetilsyn. Prosjektet avdekket et stort behov for et nasjonalt, koordinerende ressurssenter for amming.

  I januar 2003 kom Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) om folkehelsepolitikken hvor det heter at "Regjeringen vil etablere en permanent funksjon som nasjonal ammekoordinator. Denne funksjonen ivaretas i dag av Nasjonalt ammesenter."

  I 2005 ble senteret utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter for amming av Helse- og omsorgsdepartementet, etter anbefaling fra Sosial- og helsedirektoratet. I 2011 fikk senteret et nytt navn: Nasjonal kompetansetjenste for amming.

  • Det fødes nærmere 60.000 barn i Norge hvert år. 99 % av disse får morsmelk den første tiden etter fødselen.
  • Ved 6 måneder ammes 78 % og ved 1 års alder er andelen som ammes rundt 48% (Tall fra Spedkost 2018-19). Mange mødre opplever ammeproblemer som kunne vært forebygget eller løst ved bedre kvalifisert hjelp.
  • Det er godt dokumentert at morsmelk er den beste næring for spedbarn. Brystbarn er friskere enn barn som får erstatning og amming fremmer kvinners helse. Amming er dermed av stor sykdomsforebyggende verdi.
  • En stor gruppe helsepersonell har ammeveiledning og morsmelk som et viktig arbeidsområde og trenger forskningsbasert oppdatering.                  

   

  Ina Landau Aasen, Seksjonsleder, jordmor, IBCLC, MNSc

  Leder av senteret, utdannet jordmor og ammeveileder, samt internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun har en master i sykepleievitenskap, som er bygget på en observasjonsstudie om helsepersonells ammeveiledning på barselavdelingen. Hun har bred erfaring innen feltet gjennom sitt arbeid som jordmor, fagutvikler og ammeveileder ved kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Noen av hennes hovedoppgaver er oppfølging av Ammekyndig helsestasjon og, i samarbeid med Helsedirektoratet, utvikling av fagmateriell for Helsenorge.no/spedbarnsmat.
  xaiaas@ous-hf.no   Tlf: 23 07 54 04

                  

  Anne B. Bærug, forsker, ernæringsfysiolog, ph.d.
  Utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo. Disputerte i 2018 med avhandlingen: Breastfeeding support: What works? A population-based pragmatic trial and a multi-ethnic cohort study. I 1992 tok hun sammen med Gro Nylander initiativet til den norske oppfølgingen av WHO/UNICEFs Baby-friendly Hospital Initiative (Mor-barn-vennlig initiativ). Hun var prosjektkoordinator for WHOs Multicentre Growth Reference Study i Norge (1998 – 2002). Fra 2005 til 2019 var hun leder av Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Faglige interesser: spedbarnsernæring, effekt av tiltak for å fremme amming, sosial ulikhet i amming/helse, tilrettelegging for amming i helsetjeneste og samfunn.
  anne.baerug@ous-hf.no Tlf: 23 07 54 02


  Elisabeth Tufte, helsesykepleier, IBCLC, MPH
  Hun er utdannet helsesykepleier og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2005 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Norske kvinners ammeproblemer". Hun har lang erfaring fra arbeid ved nyfødtintensiv og som helsesykepleier. Hun har også arbeidet i prosjektet "Mor-barn-vennlig initiativ", med fokus rettet mot helsestasjonen. Hun var prosjektleder i Verdens helseorganisasjons vekststudie av spedbarn, The growth reference study,  med spesielt ansvar for ammeveiledning.

  Hun driver utstrakt kursvirksomhet for helsepersonell i hele Norge, innenfor fagfeltet ammeveiledning. I 2008 mottok hun Rikshospitalets Florence Nightingale pris for sin faglige dyktighet innenfor arbeidet med amming. Hun arbeider også deltid som spesialsykepleier ved nyfødtintensiv på Ullevål sykehus.
  etufte@ous-hf.no Tlf: 23075408

  Tine Greve, Jordmor, IBCLC
  Hun er utdannet jordmor, akupunktør og internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun har tidligere arbeidet som jordmor og ammeveileder ved fødeavdelingen på Aker sykehus. Der var hun også med på oppstart av ammepoliklinikken. Hennes hoved oppgave ved senteret, er å tilrettelegge og veilede ved høyskolestudiet "Videreutdanning i ammeveiledning".
  tine.greve@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 01

  Mette Ness Hansen, Jordmor, IBCLC, MPH
  Hun er utdannet jordmor og har bred erfaring innen feltet. Hun er internasjonalt godkjent ammespesialist, IBCLC. Hun tok i 2014 en master i folkehelsevitenskap med emnet: "Endring av rutiner som fremmer amming ved fødeenheter i Norge i perioden 1973-2009". Hun er ansatt i 50% stilling for MBVI-II som tar for seg re-evalueringen av alle tidligere godkjente sykehus og som også tilbyr evaluering av de sykehusene som ikke allerede er godkjente. Ett av hennes hovedfokus er oppfølging av neonatalavdelinger som ønsker å få godkjenningen "Mor-barn-vennlig neonatalavdeling". Hun er også ansatt som jordmor ved Nesoddtangen helsestasjon i svangerskapsomsorgen.
  mette.ness.hansen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 05

  Beate Fossum Løland, Forsker, dr. med.
  Utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved Rikshospitalet siden 1990 med forskning og i klinikk. Disputerte i 1995 med en avhandling innen kreft-immunologi: Tumor-specific immune responses in man: p21 ras oncoproteins as targets for CD4+ and CD8+ T cells. Har flere års klinisk erfaring fra Medisinsk avdeling, Seksjon for blodsykdommer, Rikshospitalet. Har i nåværende arbeid ved NKA spesielt fokus på forskning, vurdering av denne samt opplæring, videreutdanning og rådgivning av leger og øvrig helsepersonell.
  beate.fossum.loland@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 12


  Solveig Thorp Holmsen, Rådgivende lege, MPH
  Hun er lege og har erfaring fra kirurgi, indremedisin, ortopedi og legevakt. Hun har arbeidet ved Oslo Skadelegevakt, Oslo universitetssykehus siden 2001 hvor hun fortsatt er ansatt i en deltidsstilling. Hun tok i 1998 en Master of Public Health med hovedvekt innen epidemiologi. Hun er ansatt som rådgivende lege, med spesiell vekt på forskning, opplæring og videreutdanning av leger samt rådgivning når det gjelder medisinske problemstillinger knyttet til morsmelk og amming.
  solveig.thorp.holmsen@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23 07 54 07

  De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

  Årsrapporter


   

  Nasjonal kompetansetjeneste for amming har bidratt til utvikling av kvalitetsverktøy nasjonalt og regionalt.

  Kvalitetsverktøy NKA 


   

  Arrangementer

  Nettstedets innhold

   Nyhetsbrev fra nasjonal kompetansetjeneste for amming

   Nyhetsbrevet retter seg mot helsepersonell som arbeider med amming og morsmelk. Nka formidler nye forskningsfunn og belyser aktuelle problemstillinger. I tillegg annonseres utdanning, kurs og konferanser.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev

   Sist oppdatert 23.12.2021