Forsknings- og fagutviklingsfond

Som helsepersonell kan du søke støtte til forskningsprosjekter og kurs direkte fra Nasjonal Kompetansesenter for Albuekirurgi (KTAK).

En mann og en kvinne som håndhilser

Formålet med ordningen:

Med denne ordningen er det et ønske å stimulere til forskning og fagutvikling som kan føre til bedre behandling og/eller bedre diagnostisering av albuepasienter.

 

Hvem kan søke:

Søkeren(e) bør ha sitt daglige virke i relasjon til behandling og/eller diagnostisering av albuepasienter. Både fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og annet relevant helsepersonell oppfordres til å søke.

 

Hva kan søkes om:

KTAK kan bidra til finansiering av kursavgift, hospiteringsutgifter og forskningsprosjekter - herunder oppstarts- og avslutningsmidler, driftsutgifter, forskerlønn og enkeltstående utgifter.

 

Dette vektlegges:

  • Klinisk og pasientnært forskningsarbeid
  • Utgifter i forbindelse med hospitering
  • Albuerelaterte kurs og seminar
  • Klinisk effekt av behandling og rehabilitering
  • Frikjøp av forskere til albuerelatert forskning
  • PhD.-søknader med navngitt kandidat
  • Mastergradsøknader med navngitt kandidat
  • Nye søkere prioriteres

 

Tildeling: 

KTAK deler ut inntil 300.000 NOK årlig til albuerelatert forskning og fagutvikling, inntil 50.000 NOK per prosjekt, og henholdsvis 7000 og 12000 for kurs/hospitering innenlands og utenlands.

 
Tildelingskomiteen består av fagpersoner tilknyttet KTAK med sitt daglige virke i spesialisthelsetjenesten. Søknads- og tildelingsprosessen er løpende. Tildeling vurderes individuelt opp mot søkers begrunnelser.

 
Tildeling av midler for forskningsprosjekter utbetales på forskudd, midler for kurs, hospitering og annet fagutviklingsarbeid utbetales på etterskudd mot oversendte billag og kvitteringer.

 

Krav til søknad:

Alle søknader skal være komplett utfylt med søkers CV som vedlegg. 

Søknad og CV sendes til ktak@ous-hf.no og merkes 'Søknad om forsknings- og fagutviklingsmidler'.

Fagutviklingsmidler:


 
Søknad kan lastes ned her:

 

Forskningsmidler:

Ved innvilget søknad om forskningsmidler skal ‘Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag’ med vedlegg underskrives.

 
Søknad kan lastes ned her:
Avtale kan lastes ned her:

Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.pdf (bokmål)


 

 
Sist oppdatert 13.01.2023