Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

Den nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av personskade knyttet til ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer (C – Chemical), biologiske agens (B – Biological), radioaktiv stråling (R – Radioactive), kjernefysisk stråling (N – Nuclear) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E – Explosives).

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, og samarbeider faglig med Folkehelseinstituttet (Giftinformasjonen) og Strålevernet. Tjenesten arrangerer universitetskurs i CBRNE-medisin hvert år og driver utstrakt undervisning og kompetanseheving regionalt og lokalt i helsetjenesten.

For å kunne gi best mulig medisinsk behandling på et skadested og videre inn til sykehus, bistår CBRNE-senteret nødetatene og akuttmottakene ved norske sykehus med rådgivning, bistand og mottak/overflytting av CBRNE-pasienter. Behandlende lege, paramedic eller nødmeldingssentral kan kontakte senteret 24/7 via akuttmottaket, OUS Ullevål, på tlf. 23 25 61 50.

CBRNE-senteret koordinerer også Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmittesykdom (NMUH) som vil foreta overflytting til høysikkerhetsisolatet ved OUS Ullevål dersom det foreligger mistenkt/bekreftet høyrisikosmittesykdom (infeksjonssykdom som krever BSL kategori 4 innesluttingsnivå). Behandlende lege kan kontakte CBRNE-senteret eller infeksjonsmedisinsk bakvakt via akuttmottaket, OUS Ullevål, på tlf. 23 25 61 50.    

Nasjonale faglige råd for håndtering av høyrisikosmittesykdomHåndbok i CBRNE-medisin​

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

Behandlende lege kan kontakte CBRNE-sentereteller infeksjonsmedisinsk bakvakt via akuttmottaket, OUS Ullevål, på tlf. 23 25 61 50   

Øvrige henvendelser kan sendes til CBRNE@ous-hf.no

Telefon

  • 22 11 75 57 (dagtid)
  • 23 25 61 50 (kveld/helg/natt)

E-post

cbrne@ous-hf.no

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål sykehus,
Kirkeveien 166,
0407 Oslo

Sist oppdatert 10.10.2022