Det norske benmargsgiverregisteret (BMGR) er et register av norske og islandske vevstypede (HLA-typede) frivillige givere av benmarg og blodstamceller.

BMGR rekrutterer blodgivere fra landets blodbanker (siden 2004 også fra Island). Vevstypene til alle giverne i BMGR er listet i Bone Marrow Donors Worldwide, og representanter fra BMGR deltar aktivt i World Marrow Donor Association (WMDA).

BMGR er åpen for å motta søk etter benmargsdonasjon til pasienter ved transplantasjonssentra som utfører stamcelletransplantasjoner.

Akkrediteringslogo WMDA

BMGR har siden 2009 vært akkreditert av WMDA. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, som utfører vevstypingen, er akkreditert av Den europeiske føderasjonen for immungenetikk [European Federation of Immunogenetics (EFI)].

Det norske benmargsgiverregisteret har fra starten i 1990 frem til 1. januar 2014 vært økonomisk støttet av Kreftforeningen. Fra 1. januar 2014 har Oslo universitetssykehus overtatt ansvaret for den økonomiske driften.

Sist oppdatert 09.06.2023