Medisinsk service

Seksjon for transplantasjonsimmunologi har landsfunksjon for all transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjoner i Norge.

Seksjonen utfører

  • vevstyping (HLA-typing) av pasienter (resipienter) og familiemedlemmer
  • vevstyping (HLA-typing) av avdød organdonor
  • søk etter ubeslektet stamcelledonor i det norske og de utenlandske giverregistrene
  • vevstyping i relasjon til sykdomsutredning
  • crossmatch mellom pasient og giver
  • undersøkelse for og utredning av HLA-spesifikke antistoffer med ulike teknikker 
  • utredning og klarering av givere fra Det norske benmargsgiverregisteret for stamcelledonasjon

Brukerhåndbok i transplantasjonsimmunologi (ous.labfag.no).

Årlig utfører seksjonen over 30.000 vevstypinger (HLA-typinger) med DNA-basert (genomisk) teknikk i relasjon til transplantasjonsimmunologisk utredning og testing for sykdomsassosiasjon. Mer enn 10.000 utredninger av HLA-spesifikke antistoffer utføres også årlig. Til sammen utfører årlig seksjonen transplantasjonsimmunologisk utredning for 400–500 organtransplantasjoner (nyrer, lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel) som utføres ved Oslo Universitetssykehus og ca. 150 stamcelletransplantasjoner ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. I tillegg kommer et større antall transplantasjonsimmunologiske utredninger som av ulike grunner ikke fører til transplantasjon. 

Benmargsgiverregisteret søker etter ubeslektede stamcellegivere for over 150 norske pasienter årlig, og har årlig stamcelledonasjon til 20–40 pasienter over hele verden.

Seksjon for transplantasjonsimmunologi er akkreditert av European Federation of Immunogenetics (EFI) for sin transplantasjonsimmunologiske virksomhet. Seksjonen deltar aktivt i Scandiatransplant, det nordiske programmet for utveksling av organer for organtransplantasjon.

Videre er Det norske benmargsgiverregisteret akkreditert av World Marrow Donor Association (WMDA) som et benmargsgiverregister. Endelig er Benmargsgiverregisteret godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet i henhold til EU-direktivene som regulerer bruk av celler og vev i terapi.

Sist oppdatert 27.06.2023