Starter EMDR-prosjektet INTACT

RusForsk lanserer EMDR-prosjektet INTACT for personer med samtidig traume- og ruslidelse.

Erlend M. Aas
Publisert 12.11.2020
Sist oppdatert 14.10.2022
Et nærbilde av en manns øyne

​Mange pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har traumelidelser, men mottar i liten grad kunnskapsbasert behandling for traumelidelsen. Dette påvirker både behandlingsutbyttet og livskvalitet.

EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desentizitation and Reprocessing. Det er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for traumelidelser (for eksempel PTSD).

LES MER OM INTACT-PROSJEKTET HER

RusForsk starter nå opp forskningsprosjektet INTACT (Integrated Trauma and Addiction Treatment) hvor vi vil undersøke om pasienter i en ruspoliklinikk har nytte av denne behandlingen og hvilke faktorer som kan medvirke til endring. I tillegg ønsker vi å få økt kunnskap om hvordan EMDR som behandlingsmetode kan implementeres og brukes i poliklinikk i TSB

- Forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse, forteller Kristine Abel som er prosjektleder i INTACT-prosjektet.

Bearbeide traumer

EMDR bygger på en antagelse om at psyken overveldes når man utsettes for traumatiske opplevelser og at opplevelsen forblir ubearbeidet. Slike erfaringer kan være overgrep, ulykker eller andre hendelser. Når en traumeopplevelse er ubearbeidet kan man stadig være plaget av traumerelaterte symptomer som mareritt, overveldende følelser, angst eller nummenhet – selv mange år etter at hendelsen fant sted.

- I EMDR søker behandleren å igangsette og fullføre bearbeidingen ved fokus på spontane assosiasjoner til traumet og stimulering av begge hjernehalvdeler gjennom raske øyebevegelser. Målet er altså at personen får bearbeidet minner og opplever mindre ubehag i hverdagen, forklarer Abel.

En hypotese er at lavere psykisk symptomtrykk vil bidra til redusert inntak av rusmidler. Abel håper forskningsprosjektet kan gi mer kunnskap om dette.

- Dette vet vi ikke så mye om enda, men vi tror at russug og rusbruk over tid vil gå ned fordi traumesymptomene blir mer håndterbare. Det kan være at enkelte opplever økt russug i forbindelse med bearbeidingen som skjer i EMDR-timene, men som sagt tror vi at bedre kontroll over traumeminnene gir bedre ruskontroll på sikt.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet foregår som en integrert del av ordinært klinisk arbeid, hvor det er ansvarlig behandler som vurderer deltagelse og tilbyr EMDR alene eller som et supplement til annen behandling.

15 behandlere i Seksjon ruspoliklinikker har fått opplæring i EMDR nå i høst. Fra før av har åtte behandlere EMDR-kompetanse så nå blir det en stor gruppe i poliklinikken som kan tilby pasientene denne behandlingen.

- Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). NKVTS har omfattende erfaring med implementering av EMDR i psykisk helsevern. Vi har vært heldige og ansatt en prosjektkoordinator fra NKVTS og nå jobber vi med å tilpasse opplegget deres til TSB og til dette prosjektet. Vi har også med oss Marius Sjømæling fra Barn av Rusmisbrukere som brukerrepresentant. Det er veldig bra å få innspill til de store linjene i prosjektet, men også mer konkret hjelp til for eksempel formidling av informasjon, forklarer Abel.

Prosjektet venter nå på godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK). Deretter starter arbeidet med å samle inn informasjon fra pasienter og behandlere som ønsker å være med i forskningsprosjektet. Målet er å være i gang 1.2.2021.

- Vi vil samle inn informasjon fra behandlingsløpet til 200 pasienter som får EMDR. Det vil antagelig ta 12-18 måneder så vi regner med at denne delen av prosjektet er ferdig høsten 2022. Deretter skal vi analysere informasjonen og skrive artikler om det vi har funnet. Vi vil også informere underveis i prosjektperioden, blant annet på Rusforsk sin hjemmeside. Vi håper å kunne utvide prosjektet etter hvert, men disse planene er ikke klare enda, avslutter prosjektlederen.

Foto: Shutterstock.