Nærbilde av en persons øyne

Integrert behandling av rus- og traumelidelser

INTACT

​En høy andel pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har traumelidelser, men mottar i liten grad kunnskapsbasert behandling for traumelidelsen. Dette påvirker behandlingsutbytte og livskvalitet. Målsetningen med INTACT er at flere av disse pasientene skal få et bedre behandlingstilbud. INTACT vil undersøke en spesifikk behandlingsmetode som heter Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse. 

Prosjektet foregår som en integrert del av ordinært klinisk arbeid, hvor det er ansvarlig behandler som vurderer deltagelse og tilbyr EMDR enten alene eller som et supplementtil annen behandling.

Vi er et fagmiljø ved Oslo universitetssykehus (OUS) som jobber med EMDR for pasienter med et bredt spekter av avhengighetslidelser, med og uten legemiddelassistert rehabilitering. Noen av oss er ferske og noen erfarne.  Vi har de siste fem-seks årene brukt EMDR i pasientbehandlingen og hatt mange gode erfaringer med det. Nå jobber vi med å samle inn data til forskningsprosjektet INTACT i samarbeid med NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og Rusforsk (forskningsseksjon i OUS) for å få mer kunnskap om bruk av EMDR i denne pasientgruppen. Vi har etablert et nasjonalt fagnettverk for alle som jobber med og har interesse for EMDR og rus- og avhengighetsproblematikk. Målet er å skape uformelle og hyggelige rammer hvor vi kan utveksle erfaringer og kunnskap, inspirere og trygge hverandre. 

OUS arrangerer nettverksmøter to ganger per år og det koster ingenting å delta. Ansvar for innholdet går på omgang og bestemmes fra gang til gang. Man kan også delta digitalt om man ikke har mulighet til å reise til Oslo. Ta kontakt med prosjektkoordinator Aurora Brun aubrun@ous-hf.no hvis du har lyst til å være med. Hjertelig velkommen!

Overordnet mål med forskningsprosjektet er å forbedre behandlingstilbudet til pasienter i TSB med samtidig rus- og traumelidelse. Vi vil undersøke hva som fører til endring og bedre psykisk helse under behandlingen. Vi ønsker også mer kunnskap om hvordan denne behandlingsmetoden kan implementeres og brukes i poliklinikk i TSB:

1. Hvorvidt pasienter som mottar EMDR rapporterer om reduksjon i traumesymptomer, angst, depresjon og rusbruk og økt livskvalitet.  

2. Implementeringsprosessen i en rus- og avhengighetspoliklinikk

3. Den praktiske anvendbarheten av metoden i en rus- og avhengighetspoliklinikk

EMDR bygger på en adaptiv bearbeidingsmodell (Shapiro & Laliotis, 2015). Ved traumatiske opplevelser overveldes psyken slik at opplevelsen forblir ubearbeidet. Ubearbeidede traumatiske minner utløses lett av ytre og indre stimuli og hele settet av emosjoner fra den gang den traumatiske opplevelsen skjedde, vekkes igjen (for eksempel som flashbacks). I EMDR søker behandleren å igangsette og fullføre bearbeiding av traumatiske minner ved å fokusere samtidig på (a) spontane assosiasjoner til traumatiske forestillingsbilder, tanker, følelser, og kroppsfornemmelser og (b) stimulering av begge hjernehalvdeler gjennom raske øyebevegelser. Det er ikke avklart hva som er de virksomme faktorene i EMDR, men nyere forskning indikerer at de bilaterale øyebevegelsene bidrar til å svekke traumeminner gjennom å belaste arbeidsminnet (van den Hout & Engelhard, 2012). 

Prosjektet foregår som en integrert del av ordinært klinisk arbeid, hvor det er ansvarlig behandler som vurderer deltagelse og tilbyr EMDR i tillegg til eller som et supplement til annen behandling.

Inklusjonskriterier:

Alle nye og nåværende pasienter i Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker med høye skårer på traumesymptomer vurderes for EMDR av behandler og spørres deretter om deltagelse. Inklusjon er basert på samtykke. EMDR kan gis uavhengig av prosjektdeltagelse.

Eksklusjonskriterier:

Pasienter som ikke samtykker til deltakelse.

Begrunnelse for valg av pasientgruppe:

Det er viktig med mer forskning på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder blant pasienter i TSB

Opplæring av behandlere er fullført.

Prosjektet er godkjent av REK og PVO ved Oslo Universitetssykehus.

Datainnsamling ble påbegynt 1.10.2021.

Per 1.1.24 var 80 pasienter inkludert i studien.  

Her finner du den norske oversettelsen av  Desensitization of Triggers and Urge Reprocessing (DeTUR). DeTUR er en EMDR- protokoll for reduksjon av sug (eng.: craving) hos klienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Metoden ble utviklet av Arnold J.Popky og introdusert for første gang i 1993, da som en røykesluttprotokoll. DeTUR bygger på metoden EMDR og den adaptive informasjonsprosesseringsmodellen utviklet av Francine Shapiro. Du kan lese mer om DeTUR på emdrprofessionaltraining.com

DeTur-protokoll_v3

 

Prosjektleder Kristine Fiksdal Abel, krfiab@ous-hf.no

Prosjektgruppe:

Kristine F. Abel, prosjektleder/PhD

Aurora Brun, prosjektmedarbeider

Marius Sjømæling, Barn av rusmidbrukere

Ronny Rene Raveen, brukerrepresentant

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Seksjon ruspoliklinikker, Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning  (RusForsk) (begge Oslo Universitetssykehus)  og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Hjemmeside EMDR Norge

ITV prosjektet, NKVTS

 

Delta i datainnsamling!

Brosjyre.pdf
Skikkelse
Sist oppdatert 20.02.2024