Ekspertsykehuset

Ny tolkelov bidrar til økt pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester

Tilrettelagt kommunikasjon er helt avgjørende for at pasientene skal kunne få innsikt i sin helsesituasjon og ta del i livsviktige valg om sin helse.

En i legefrakk som peker på et nettbrett. Ved siden av personen står det en vektskål.
Foto: Shutterstock.

​Tekst: Tetyana Tkachenko, fagansvarlig Tolkesentralen Oslo universitetssykehus. Foto: Shutterstock, Dagsavisen og OUS.

1. januar 2022 fikk Norge en ny lov – lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Tolkeloven tydeliggjør offentlige organers ansvar for å bruke tolk, samt stiller krav om å bruke kvalifisert tolk. Tolkeloven styrker krav vi allerede har etter pasient- og brukerrettighetsloven om å tilpasse informasjon etter mottakerens individuelle forutsetninger, herunder språkbakgrunn.

Tolkeloven stiller også krav til tolker for å sikre en faglig forsvarlig standard hos tolkene. Loven er et etterlengtet kvalitetsløft på tolkefeltet, og på sykehusene vil den bidra til økt pasientsikkerhet og forsvarlige og likeverdige helsetjenester.

Ansvar for å bruke tolk

Vi ønsker ikke at noen pasienter skal sitte igjen med lignende opplevelser som Mohammed.  Samtidig må vi utnytte våre erfaringer, lære av disse og sette i gang nødvendige endringer og kvalitetstiltak.

Tilrettelagt kommunikasjon er helt avgjørende for at pasientene skal kunne få innsikt i sin helsesituasjon og ta del i livsviktige valg om sin helse. Skal vi tilby forsvarlig hjelp og tjenester, må vi være enda mer bevisste på hvem som har behov for tolk og på vårt ansvar for å tilrettelegge for god kommunikasjon.

Vi vet at det er ikke alltid like enkelt å vurdere behovet for tolk. Vi vet også at behovet for tolk kan være situasjonsbetinget og krever vanskelige vurderinger. Hva er «for lite norsk», hvordan snakke med pasienter og pårørende som kan være skeptiske til tolken, hvordan organisere tjenesten slik at pasienten får det beste tilbudet med tolk? Er det lov å bruke pårørende når tolken ikke er tilgjengelig? Vi på Tolkesentralen er alltid på tilbudssiden - vi gir dere råd og veiledning om håndtering av tolkefaglige problemstillinger.  Vi har fokus på kompetanse og kunnskapsdeling. Vi tilbyr fagundervisning/workshops/seminarer i kommunikasjon via tolk samt implementering av tolkeloven. Vi tilpasser kompetansehevende tiltak til akkurat deres klinikk og deres behov. 

Bilde av Thomas Ekhaugen

Seksjonsleder ved Tolkesentralen Thomas Ekhaugen er veldig positiv til den nye loven: 

«Vi er klare til å jobbe enda hardere og målrettet med fokus på tolketjenester av høy faglig kvalitet. Dette arbeid skal vi gjøre sammen med alle dere ved klinikker og med våre dyktige høyt kvalifiserte tolker.

Vi skal være en viktig bidragsyter for å sikre pasientens rettigheter og dermed øke tillit til helsetjenesten.» 

Kvalifise​rt tolk

Tolkeloven sier også at det skal brukes kvalifisert tolk, med mindre det ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig (§ 7). Med kvalifisert tolk menes tolker som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, slik at de oppfyller kravene for å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister.

Tolkesentralen skal sørge for at lovens krav om å bruke kvalifisert tolk blir ivaretatt. Vi er stolte over å levere 97 % av våre oppdrag med kvalifiserte tolker. Vi jobber målrettet med rekruttering av kvalifiserte tolker, vurderer språkbehovene ved klinikker og tilrettelegger for faglig forsvarlig utføring av tolkeoppdrag.  

Vi er også veldig glade for at loven og forskriften stiller tydelige krav til tolkene når det gjelder god tolkeskikk. Tolkenes ansvar om å forsikre seg at oppdraget kan utføres på en faglig forsvarlig måte betyr enda tettere samarbeid mellom oss på Tolkesentralen, våre tolker og dere i klinikker. Sammen skal vi sørge for at tolkene stiller godt forberedt til oppdrag, at de er habile og at det legges til rette for et godt samarbeid med tolken under oppdraget.

Bilde av Tetyana Tkachenko

Tetyana Tkachenko. Foto: Privat.

Målet vårt er å jobbe systematisk med profesjonalisering av tolkeyrket og fokuset skal alltid være på at tolkene er en del av et helhetlig pasienttilbud. Vi må heller ikke glemme å ta vare på tolkene våre slik at de skal kunne mestre en krevende hverdag som sykehustolk.  

Retningslinjer for bestilling ​​og bruk av tolk

Loven stiller tydelige krav om at det skal være tilgjengelige retningslinjer for bestilling og bruk av tolk (§9).  Vi anbefaler at dere setter dere inn i gjeldende e-håndbokrutiner for bestilling og bruk av tolk. OUS har også flere tolkeavtaler for å kunne dekke tolkebehov i situasjoner når Tolkesentralen ikke kan levere. Tolkebehovet skal være dekket 24/7. Det finnes bl.a. avtale om akutte tolketjenester. Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester sammen med Innkjøpsavdelingen jobber med oppfølging av andre leverandører og er behjelpelig med spørsmål om alle overordnete rutiner.

Tolkesentralen ønsker enda tettere samarbeid med bestillere av tolketjenester slik at vi sammen skal praktisere gode rutiner og sørge for en god tilrettelegging for faglige forsvarlige tolketjenester. Våre flinke og engasjerte tolkeformidlere kan veilede dere og besvare spørsmål om språk, dialekter, bestillingsrutiner og gi dere veiledning i planlegging av tolkeoppdrag. Det er også viktig at alle klinikker har gode rutiner for å dokumentere tolkebehovet i DIPS og journalregistrerer bruken av tolk.

Bruk av fjerntolking

Bilde fra Shutterstock
I lovens § 8 er det spesifisert at man kan bruke fremmøte eller fjerntolking. Med fjerntolking menes tolking via skjerm eller telefon.

Spesielt under covid har vi sett at fjerntolking kan være et godt alternativ til fremmøte og er helt nødvendig for å kunne tilby gode tjenester.

Vi er veldig glade for at loven stiller krav til tilfredsstillende tekniske løsninger, opplæring av ansatte og personvern.  

Vi på Tolkesentralen må legge til rette for tjenester som er i tråd med utvikling av et bærekraftig og moderne helsevesen.

Satsning på hjemmesykehus samt nye måter for fjernoppfølging av pasienter vil stille nye krav til oss når det gjelder organisering av tolketjenester. Vi er veldig positive til denne utviklingen og vi skal være nytenkende og kvalitetsbevisste for å kunne tilby gode tolketjenester tilpasset fremtidige behov.

Seksjonsleder Thomas Ekhaugen ønsker å sette fokuset på å få til et enda bedre samarbeid i 2022: «Vi ser at konstruktiv dialog og tilbakemeldinger fra tolker og klinikker er noe vi er helt avhengige av for kunne utvikle oss videre. Vi gleder oss til det nye året og sammen skal vi ta i bruk denne loven og utvikle landets beste tolketjenester med pasienten i fokus».

Lenker

Sist oppdatert 08.09.2023