Inkluder begge kjønn i forsøk

Publisert 20.02.2024

Keep Doing What You Are Already Doing But Change Half the Animals in Your Study to Female. This simple step will now incorporate sex as a variable into your design. Whether sex is contributing to your variability is determined statistically. So if you were previously comparing 2 groups by t-test, now conduct a 2-way ANOVA with sex as a factor.” M.McCarty 2015 Schizophrenia Bulletin1

Hvis det ikke er gitt en vitenskapelig begrunnelse for hvorfor studien kun er relevant i ett kjønn, kreves nå inklusjon av begge kjønn i studier finansiert av NIH (National Institute of Health, USA)2 og MRC (Medical Research Council, UK)3. NFR (Norges forskningsråd) har gitt tilsvarende uttalelser med føringer for inklusjon av begge kjønn i forskning4.

I januar i år arrangerte det finske 3R-senteret et svært interessant webinar om bruk av begge kjønn i forsøk. I webinaret fikk tilhørerne blant annet forklart at bruk av hunndyr i utgangspunktet ikke gir økt variasjon, og at det ikke er gitt at en må doble antall forsøksdyr når begge kjønn inkluderes5. I tillegg ble det vist et flytskjema, som kan brukes til å undersøke om en forsøksprotokoll er optimal med tanke på valg av kjønn og inklusjon av begge kjønn6. Skjemaet er under utvikling, og forventes etter hvert å bli tilgjengelig som et interaktivt verktøy. KPM vil fremover vurdere inklusjon av begge kjønn i forsøk, og vitenskapelig begrunnelser dersom dette ikke gjøres, i forbindelse med lokal vurdering av forsøksdyrsøknader.  

Det finske 3R-senteret har lagt et opptak av webinaret åpent tilgjengelig på nett, og vi har fått tillatelse til å dele lenken fra vår nettside. KPM OUS anbefaler alle brukere om å se webinaret ved å følge vedlagte lenke:

Fin3R Webinar: One sex fits all? The current thinking on sex inclusive in vivo research | University of Helsinki

 

Referanser

  1. Incorporating Sex as a Variable in Preclinical Neuropsychiatric Research - PMC (nih.gov)
  2. NIH Policy on Sex as a Biological Variable | Office of Research on Women's Health
  3. Sex in experimental design – MRC – UKRI
  4. Forskningsrådets høringsuttalelse 15.6.2023 - NOU 20235 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.pdf
  5. Statistical simulations show that scientists need not increase overall sample size by default when including both sexes in in vivo studies - PubMed (nih.gov)
  6. OSF Preprints | Sex Inclusive Research Framework (SIRF): an evaluation tool to assess whether an in vivo research proposal follows the sex inclusive research philosophy