Kontroll av sterilisator

Det er et grunnleggende smittevernstiltak å kontrollere sterilisatoren og steriliseringsprosessen. Disse kontrollene bidrar til at sterilisatoren fungerer som den skal og er et viktig ledd i kvalitetssikringen.

Generelt benyttes det tre fremgangsmåter for å kontrollere sterilisatoren:  

  1. Fysisk testing av sterilisatoren – validering.
    Ved validering verifiseres det om sterilisatoren har eller ikke har steriliserings betingelser. Regelmessig validering er en forutsetning for å ha kontroll på steriliseringsprosessen. Validering er en periodisk (årlig) kontroll, les mer under validering av vanndampsterilisator og eller tørrsterilisator.
  2. Bruk av biologiske indikatorer (sporeprøver) for å teste steriliseringsprosessen evne til å drepe levedyktige mikroorganismer. Bruk av sporeprøver anbefales regelmessig (måned eller kvartalsvis) som periodisk test. Les mer under biologisk indikator. 
  3. Bruk av kjemisk indikator for daglig kontroll av kritiske faktorer ved steriliseringsprosessene. Les mer om: kjemiske indikatorer.

Seksjon for dekontaminering er en uavhengig part som tilbyr validering av vanndamp og tørrsterilisator samt kontroll med biologiske indikatorer (sporeprøver) til private og offentlige aktører.

For at steriliseringen blir vellykket er man avhengig av riktig temperatur, tid og vanndamp i et gitt tidsintervall. Vanndampsterilisering egner seg godt til medisinsk utstyr som tåler høy temperatur, fuktig varme, overtrykk og undertrykk.

For sterilisering er det minimumskrav til temperatur og virketid:
121°C i 15 minutter minimum
134°C i 3 minutter minimum (anbefalt)

Det stilles krav til både maskinen, prosessen og vanndampskvaliteten. Ref. NS-EN 556-1:2001​AC:2006 Sterilisering av medisinsk utstyr- Krav til medisinsk utstyr som skal merkes "Steril"- Del 1: Krav til sluttsterilisert medisinsk utstyr.

Validering har som hensikt å verifisere sterilisatorens ytelse og kan dermed avdekke feil (avvik). En regelmessig validering er en forutsetning for steriliseringsprosessen og er en investering i kvalitetssikring. Vi anbefaler at en slik kontroll utføres en gang pr. år.

Seksjon for dekontaminering tilbyr validering av vanndampsterilisatorer. Vi er en uavhengig part med autorisert personell som utfører valideringsoppdrag for både offentlige sykehus og private aktører.

Validering utføres i samsvar med NS-EN ISO 17665-1:2006 og del 2. Store vanndampsterilisatorer i samsvar med NS-EN 285:2015. Små vanndampsterilisatorer i samsvar med NS-EN 13060:2004+A2:2014.

En forutsetning for produksjon av sterilt utstyr er at sterilisatoren også får planlagt og forebyggende vedlikehold og service. Det er viktig å skille validering fra service. Validering kan avdekke behov for service eller reparasjon.

Tørrsterilisering foregår ved høy temperatur over et gitt tidsintervall. Varmluft fordeles langsomt og er mindre egnet og tar derfor lengre tid enn vanndampsterilisering.

For sterilisering er det minimumskrav til temperatur og virketid:
160 ̊C i 120 minutter
170 ̊C i 60 minutter
180 ̊C i 30 minutter (anbefalt)

Tørrsterilisering er godt egnet til medisinsk utstyr av metall eller glass og små mengder forbruksmateriell som kompresser og tupfre.

Kontroll av steriliseringsprosessen omfatter både sjekk av funksjonen hver gang sterilisatoren brukes, periodiske kontroller med biologisk indikator, kjemisk indikator og en årlig validering. Kontrollene bidrar til å kvalitetssikre steriliseringsprosessen og gjør det enkelt å avdekke eventuelle feil.

Valideringen utføres iht. HTM 2010-Health Technical Memorandum Sterilization (UK)- Del 3 av veilederen omhandler validering av tørrsterilisator.

En forutsetning for produksjon av sterilt utstyr er at sterilisatoren får planlagt og forebyggende vedlikehold og service.

Bruk av Biologiske indikatorer har som hensikt å kontrollere sterilisatorens prosesser regelmessig mellom valideringsintervallene. Les mer om biologisk indikator.

 

Sist oppdatert 26.02.2024