Samtale. Illustrasjon.

Seksjon for klinisk service (SSE)

Vårt mål er at pasienter med epilepsi eller epilepsilignende anfall, og deres pårørende, skal kunne delta så aktivt som mulig i hverdagen og få tilbud om tilpassede tjenester på hjemstedet. Vi er fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer som er en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet ved SSE.

Før/under innleggelse

Pasienter og pårørende kan ta kontakt med sykepleier eller lege på sengeposten ved behov for ergoterapi/fysioterapi/sosionomsamtale under innleggelsen på SSE.

Illustrasjonsbilde av student med PC og bøker

Illustrasjon: Oslo universitetssykehus

Ergoterapeutene ved SSE gir tilbud til pasienter med epilepsi eller PNES (psykogene ikke-epileptiske anfall), og som opplever utfordringer med å mestre daglige aktiviteter, for eksempel å stelle seg, lage mat, delta i arbeidsliv/skole, utføre fritidsinteresser eller delta sosialt.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. 

Ergoterapitjeneste ved SSE

Ergoterapeutene gir tilbud til inneliggende pasienter som opplever vansker med å mestre daglige aktiviteter. Daglige aktiviteter kan eksempelvis innebære av- og påkledning, måltid, stell og delta i barnehage/skole/arbeidsliv eller andre arenaer.  

Ergoterapeuter kartlegger ressurser og utfordringer i hverdagen ved hjelp av samtale, kartleggingsverktøy og observasjon i aktivitet. 

Ergoterapeutene ved SSE er fordelt på alle sengeposter for barn, ungdom og voksne. Vi samarbeider med ulike faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, psykologer, pedagoger og klinisk ernæringsfysiologer. Ergoterapeutene ved SSE tilbyr i tillegg undervisning til pasienter og pårørende på de ulike sengepostene. 


Til deg som er pasient

Ergoterapeuten du møter vil tilby ulik hjelp ut ifra din problemstilling. Eksempler på dette kan være:

 • Vansker med å huske, planlegge og komme i gang med gjøremål
 • Vansker med håndfunksjon som gir utfordringer i daglig aktivitet
 • Lite energi til daglig aktivitet
 • Utrygghet og/eller risiko for skade i forbindelse med anfall 
Eksempler på ergoterapitiltak:
 • Veiledning i forhold til mestring av daglig aktivitet med ulike tilleggsvansker som fatigue, kognitive – eller motoriske vansker
 • Veilede og eventuelt igangsette trygghet- og skadeforebyggende tiltak
 • Vurdere omsorgsnivå og anbefale hjelpetiltak i hjemme

Epilepsikirurgi

Ergoterapeuter kan følge opp pasienter som skal gjennomgå epilepsikirurgi med risiko for håndmotorisk, sensorisk og/eller kognitiv sekvele, og der sekvele kan påvirke daglig aktivitet. 

Lokale instanser

Ergoterapeutene ved SSE samarbeider med ergoterapeuter lokalt i kommune eller sykehus. Lokale ergoterapeuter kan kontakte SSE ved behov for veiledning vedrørende epilepsi/PNES og ergoterapi. 

Etter utskrivelse fra sykehuset kan det henvises til lokal ergoterapeut eller 
andre aktuelle yrkesgrupper for videre oppfølging. 

Kontakt ergoterapeut

Pasienter og pårørende kan ta kontakt med sykepleier eller lege på sengeposten ved behov for ergoterapi under innleggelse på SSE. 

Ved behov for ergoterapi før eller etter innleggelsen kan du ta kontakt med lokal ergoterapitjeneste via kommunens servicetorg. 

Aktuelle  e-læringskurs

Illustrasjonsbilde fra brosjyre F fra Norsk Epilepsiforbund

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Epilepsi og muligheter i hjelpeapparatet i Epilepsiforbundets nettbutikk

Barn med solbriller og badering i basseng.

Illustrasjon: Shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen Trygg med epilepsi 

Relaterte lenker

Fordi anfall kan inntreffe svært brått, er det i mange tilfeller nødvendig at tilsynspersonen er i vannet innen en armlengdes avstand. Les mer i artikkelen: Trygg med epilepsi.

Fysioterapeuter demonstrerer treningsutstyr i gymsalen

Fysioterapeuter ved SSE viser nytt treningsutstyr med Rasmus. Foto: Oslo universitetsykehus.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.  Anfallslidelsene epilepsi og PNES (psykogene ikke-epileptiske anfall) kan begge påvirke fysisk funksjon og deltakelse i fysiske aktiviteter. Fysioterapitjenesten ved SSE har kompetanse på hvordan både epilepsi og PNES kan påvirke fysisk aktivitet og deltakelse i hverdagen. Vi samarbeider med leger, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, pedagoger og klinisk ernæringsfysiologer.

Fysioterapitjenesten kan bidra med å:

 • Utrede og kartlegge motorikk, fysisk funksjon og deltakelse i fysiske aktiviteter. Ved å kartlegge ressurser og forutsetninger for deltakelse, kan vi komme med forslag til tilrettelegging i aktiviteter og relevante tiltak for pasienten lokalt.
 • Utrede/vurdere og følge opp pasienter med diagnosen PNES for å tilrettelegge for videre behandling og oppfølging lokalt.
 • Gi nødvendig behandling til pasienter med behov for fysioterapi under innleggelsen.
 • Videreformidler behov for oppfølging lokalt og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Les: Ekspertenes råd til deg som vil være fysisk aktiv (Artikkel fra Epilepsinytt 2/2020, gjengitt med tillatelse)

Kontakt med fysioterapeut

Innlagte pasienter kan henvises til fysioterapitjenesten via behandlende lege på SSE. 

Aktuelle e-læringskurs

Epilepsi og fysisk aktivitet

Illustrasjonsbilde Brosjyre G fra Norsk Epilepsiforbund

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

Les brosjyren Epilepsi og fysisk aktivitet fra Epilepsiforbundets nettbutikk

Når sykdom påvirker hverdagen din

Sosionom i samtale. Illustrasjonsfoto.

En samtale med sosionom kan være aktuelt for foreldre til barn innlagt ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

Sosionomtjenesten er en del av det tverrfaglige behandlingstilbudet for pasienter ved SSE og deres pårørende.

Når du, eller en i din familie, får en kronisk sykdom, fører det ofte til endringer i livssituasjonen. Dette kan påvirke flere områder. Sykehussosionomer kan bidra med å kartlegge hvilke sosiale konsekvenser sykdommen eller skaden har fått for deg og dine pårørende. Gjennom informasjon, veiledning og samtale kan de bidra til å øke den enkeltes mulighet til å mestre en endret livssituasjon.

Hva kan sosionomen bidra med?

 • Kartlegge, gi informasjon og veiledning om:
  • Ytelser, tjenester og rettigheter gjennom NAV og kommunens helse- og omsorgstjeneste.
  • Tiltak og tilrettelegginger som kan være aktuelle hjemme, på arbeids- eller utdanningssted og på fritiden.
 • Formidle kontakt med aktuelle instanser ved behov.
 • Undervise om ulike stønader og hjelpetiltak.
 • Gi psykososial støtte:
  • Samtaler om tanker og følelsesmessige reaksjoner ved sykdom og endringer i familie- og livssituasjon.
  • Synliggjøre muligheter til å mobilisere ressurser i pasientens nettverk.
  • Foreldregrupper på Seksjon for barn og ungdom og erfaringsgrupper på voksenpostene.

Taushetsplikt

Sosionomer har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. 

Kontakt med sosionom

Innlagte pasienter kan henvises til sosionom via behandlende lege på SSE.  

Aktuelt e-læringskurs

Epilepsi, sosiale konsekvenser, tjenester og ytelser

Illustrasjonsbilde fra brosjyre F fra Norsk Epilepsiforbund

Brosjyren kan lastes ned som gratis pdf i Epilepsiforbundets nettbutikk.

Les: Epilepsi og muligheter i hjelpeapparatet

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi møter inneliggende pasienter på sengepost eller annet fastsatt sted på SSE.