Ekspertsykehuset

Vil gjøre et viktig (hjerne) slag for kvinnehelse

Manglende kunnskap om hjerneslag blant helsepersonell og i befolkningen kan føre til at kvinner med får forsinket behandling. Derfor må man sette søkelyset på kjønnsforskjeller ved akutt hjernesykdom gjennom forskning, kompetanseheving og folkeopplysning.

En gruppe kvinner
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

Tekst av: Maren Ranhoff Hov og Else Charlotte Sandset, lege og overlege, seniorforskere ved Nevrologisk avdeling (NVR), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: John /Stiftelsen Norsk luftambulanse og Shutterstock.

Kvinner og særlig de yngre kan ha andre symptomer enn de klassiske hjerneslagsymptomene Prate Smile Løfte.

Hjerneslagsymptomer som ikke gjenkjennes av pasienten, deres pårørende eller ambulansetjenesten er årsaken til en stor del av forsinkelse til akutt behandling for pasienter som rammes. 

Bilde av forfattere

Else Charlotte Sandset og Maren Ranhoff Hov​. Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Gjenkjennelse er avhengig av befolkningens kunnskap om hvilke symptomer som kjennetegner et hjerneslag, og helsepersonells kompetanse i vurdering av akutte henvendelser der det er mistanke om hjerneslag. 

Helsedirektoratet lansert i 2015 kampanjen Prate Smile Løfte for å øke fokus på symptomer ved hjerneslag og informere om hvor viktig det er å kontakte 113 ved slik mistanke. 

Et hjerneslag er årsaket av stopp i blodtilførsel til et området i hjernen og symptomene som oppstår vil avhenge av hvor stort området som er rammet og hvor i hjernen blodproppen eller blødningen er lokalisert. Om pasienten kan Prate, smile eller løfte armene sier da noe om områdene som har kontrollfunksjon over ansikt, arm eller språkfunksjon er rammet av slag, men ikke andre deler av hjernen som syn, balanse, koordinasjon, kognisjon eller bevissthet. 

Evaluering Helsedirektoratets kampanje illustrerer også dette problemet da kun i overkant av 70% av alle hjerneslag hadde et eller flere symptomer med enten talevansker (prate), lammelse i ansikt (smile) eller arm (løfte). 

I Stiftelsen norsk ambulansetjeneste er det Face Arm Speech Time (FAST) undersøkelse som er mest utbredt, og denne baserer seg på de samme tre symptomene i Helsedirektoratets publikumskampanje. ​

Slik har både befolkningen som kontakter nødetatene og ambulansepersonell  kun fått kompetanse om symptomer som opptrer hos cirka 70% av pasientene og ikke de resterende 30%.

Unge kvinner rammet av hjerneslag fikk ikke akutt behandling

I en nylig publisert populasjonsstudie fra Australia ser man at yngre kvinner som rammes av hjerneslag oftere får en feil vurdering av symptomer i ambulansetjenesten og at dette fører til at færre får akutt behandling. 

Illustrasjon fra Shutterstock

Gjenkjennelse av symptomer på hjerneslag er avgjørende for at ambulansetjenesten forhåndsvarsler vaktlaget på sykehus og legger til rette for at det kan gjennomføres rask diagnostisk ved innleggelse. 

Ved forhåndsvarsling om mistanke om hjerneslag vil et vaktlag med spesialsykepleiere, radiografer, bioingeniør, røntgenlege og slaglege møte pasienten ved ankomst sykehuset og akuttbehandling kan da starte uten tidsforsinkelser. 

Selv få minutters forsinkelse til behandling som trombolyse (blodfortynnende medisin) eller trombektomi (blodproppfisking) er utslagsgivende for at pasienten skal gjenvinne viktig funksjon og ha god prognose. 

Feiltolking av symptomer på grunn av manglende kompetanse om ulike symptomer på hjerneslag kan dermed føre til at forsinket og for sent til behandling og dermed ende opp med dårligere prognose. 

Yngre kvinner kan se ut til å være ekstra sårbare da de i større grad har symptomer som hodepine, forvirring, kvalme og oppkast.

​Det er velkjent at kvinner og menn kan ha ulike symptomer på akutt sykdom

Det er velkjent blant helsepersonell og i befolkningen at kvinner som rammes av hjerteinfarkt opplever andre symptomer enn de karakteristiske brystsmertene med utstråling til hals og arm. 

Forskningskunnskapen på dette området har ført til et økt fokus på kvinnehjertet og kvinners symptomer ved hjertesykdom. Det samme kan man ikke si om bevisstheten rundt kvinners symptompresentasjon ved hjerneslag. 

Den kunnskapen som to nye studier viser med kjønnsulikheter ved symptomer på hjerneslag er helt ny kunnskap og belyser behovet for mer forskning på kvinner og hjerneslag. Manglende kunnskap kan bli underbehandling av slagpasienter som ikke har de typiske slagsymptomene. Dette er svært uheldig. 

For å motvirke dette er det behov for økt oppmerksomhet på kjønnsforskjeller i slagsymptomer både i befolkningen generelt og hos helsepersonell. En slik studie planlegges å gjennomføres i løpet av 2023 med utgangspunkt i et forskningssamarbeid mellom OUS og Stiftelsen norsk luftambulanse. Kunnskapen fra denne studien skal man bruke for å videreutvikle ett felles kompetanseverktøy for ambulansetjenesten og sikre god kommunikasjon med sykehuset. 

Når den nasjonale informasjonskampanjen om hjerneslag skal revideres bør den ha med ny kunnskap om kvinners symptomer ved hjerneslag. Med bedre kliniske verktøy og økt kunnskap vil man sikre identifisering av hjerneslag hos alle, ikke bare de som ikke kan Prate Smile Løfte.

Lenker: ​

Lytt til podkast: Hjerneslag hos kvinner fra Tidsskriftet​
Les artikkel fra Tidsskriftet: Hjerneslag hos kvinner gir andre symptomer enn hos menn.
Få mer informasjon om hjerneslag - besøk nettsidene til Seksjon for hjerneslag ved Oslo universitetssykehus.

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​
Sist oppdatert 07.12.2022