Rehabilitering

Rehabilitering i kommunehelsetjenesten

Rehabilitering i hjemmet 

Har pasienten behov for rehabilitering i hjemmet kan man få bistand fra et tverrfaglig team. Et tverrfaglig team kan bestå av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med pasienten kartlegge de utfordringer pasienten har i hverdagen, pasientens ressurser, nettverk og hva pasienten er motivert for. Det blir laget en plan ut fra pasientens mål, og pasienten får tett oppfølging i en tidsbegrenset periode. Rehabiliteringstjenester i hjemmet er organisert litt forskjellig i bydelene, de tverrfaglige teamene kan derfor ha ulike navn. Rehabilitering i hjemmet - Oslo kommune ​

Behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av den kommunale helsetjenesten. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få timer med refusjonsrett, da det er den enkelte fysioterapeuten som avgjør om du oppfyller kriteriene for dette ihht gjeldende regelverk. Fysioterapeuten foretar en grundig funksjonsvurdering og utfører behandling ut fra hvilke funn som kommer frem ved undersøkelsen. 

Trening og tilpasset aktivitet er viktig ved de fleste diagnoser.                                Fysioterapeuter kan hjelpe med bl.a tilpasning av trening, både i hjemmet og på institutt/klinikk –  se oversikt i fagpersonregisteret.  

​Andre tilbud i kommunen

Forsterket rehabilitering Aker (FRA) 

Forsterket rehabilitering avdeling Aker er lokalisert på Aker sykehus. Det er en tverrfaglig tjeneste med sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Ved å intensivere treningen er målet å få raskere og bedre resultater. Det er sykehus og kommunen som henviser pasienter til Aker rehabilitering, pasient kan ikke søke selv.   Forsterket rehabilitering Aker - Oslo kommune 

Helsehus

Det er fire helsehus i Oslo kommune med korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene. Helsehusene i Oslo er lagt under sykehjemsetaten.       Helsehus - Oslo kommune ​

Behandling hos fysioterapeut uten kommunal driftsavtale.

Fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale kan være til god hjelp om du ønsker rask behandling uten ventetid. Disse fysioterapeutene drifter uten kommunal støtte, og du må derfor betale for timene selv. Utgifter til disse timene teller ikke for opptjening av frikort, og du kan heller ikke benytte frikort hos disse terapeutene.

Basseng 

Bassengtrening kan være aktuelt for flere, og egentrening i vanlig basseng eller varmtvannsbasseng er en mulighet Svømmehaller i Oslo - Natur, kultur og fritid - Oslo kommune. Ulike svømmehaller har noen grupper som kan være aktuelle, sjekk ved den enkelte svømmehall. Det er kommet i gang et Byomfattende terapibassengtrening ved Sagene bad – pilotprosjekt i 2023, ta kontakt på lenken Fysioterapi - Helsetjenester - ​Oslo kommune

​​Annet 

Det finnes mer generelle tilbud ved Frisklivssentraler i bydelene Frisklivssentraler - Helsetjenester - Oslo kommune, og noen finner gode tilbud på private treningsstudioer. Oslo idrettsskrets har lavterskeltilbud til personer som mottar trygdeytelser, du kan lese mer om dett her: Aktiv på dagtid - Oslo 

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

Helse Sør-Øst har en god oversikt over de ulike rehabiliteringssentrene og hva de kan tilby og hvordan det henvises, se:  RKE Rehabiliteringstilbud - Sunnaas sykehus 

 

 

 

Sist oppdatert 02.06.2023