Ekspertsykehuset

Involverer pasientene mer aktivt i eget sykdomsforløp

Med brukerstyrt poliklinikk legger Nevroklinikken nå til rette for digital egenregistrering og dermed brukerstyrt og mer fleksibel oppfølging av kronisk syke pasienter.

Bilde av Lotte Larsen som holder diplom
Brukerstyrt poliklinikk i Nevroklinikken ved prosjektleder Lotte Sandberg Larsen er en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved OUS.

Tekst: Lotte S. Larsen, konsulent, Nevroklinikken Stab. Foto og illustrasjon: OUS

Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus har en klar ambisjon om å bringe helsetjenestene nærmere pasienten gjennom økt bruk av avstandskompenserende teknologi. 

Brukerstyrt poliklinikk er et engasjerende arbeid for meg fordi jeg ser en tydelig sammenheng mellom fleksibel oppfølging via digital hjemmeoppfølging, smartere ressursutnyttelse og et mer bærekraftig helsevesen.

Stadig flere lever med kronisk sykdom, og et liv med kronisk sykdom er i seg selv utfordrerne for svært mange. Å bli kronisk syk betyr gjerne mye samspill med helsetjenesten. Hvilke valg som tas for behandlingen, er avgjørende for hvordan mennesker kan leve livene sine. Samvalg og samvalgsverktøy er viktig. Egenregistreringer legger til rette for mye høyere grad av pasientmedvirkning fordi pasientene aktivt involveres i sitt eget sykdomsforløp.


Øke tilgjengelighet og fleksibilitet i oppfølgingen

Som del av arbeidet med Regional utviklingsplan har vi et mål om å se på nye måter å levere helsetjenestene på. Vi ønsker at tilbudet øker, med like god eller høyere kvalitet som før, uten en tilsvarende økning i ressurstilgangen. Vi ønsker også å kunne levere tilbud som i enda større grad møter pasientens behov, ved at vi tilpasser tilbudet gjennom å øke tilgjengeligheten og fleksibiliteten i oppfølgingen. 

Et konkret tiltak for å bidra til å realisere disse ambisjonene er å følge opp pasientene utenfor sykehuset ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å forbedre ressursutnyttelsen og øke kvaliteten i pasientbehandlingen ved å implementere en løsning for digital oppfølging av flere pasientforløp ved Nevrologisk avdeling og deretter videre i hele klinikken. 

Den digitale løsningen skal tilrettelegge for egenrapportering og bruk av pasientrapporterte data i klinisk praksis. Løsningsutviklingen vil først og fremst være konsentrert rundt kronisk syke pasienter med epilepsi, søvnforstyrrelser, hodepine og MS, men vi har stort fokus på skalerbarhet og ønsker at modell og metodeverk utvikles slik at det kan breddes og overføres til andre fagområder. 

Dette initiativet understøtter både målene fastsatt i Regional utviklingsplan, ambisjoner knyttet til «Pasientens helsetjeneste», nasjonal E-helse strategi og Helse Sør-Øst sin visjon og plan for strategisk utvikling. 

Illustrasjon av en gutt som sitter i sofaen og registrerer informasjon på pc

Den digitale løsningen skal tilrettelegge for egenrapportering og bruk av pasientrapporterte data i klinisk praksis.

Behovsprøvd og persontilpasset ​​oppfølging 

Behovsprøvd og persontilpasset oppfølging legger til rette for at mengde og type tjeneste tilpasses den enkelte pasients behov.  Eksempelvis vil en pasient på et tidspunkt kunne ha behov for en kort telefonsamtale med en sykepleier, mens samme pasient ved neste anledning bør konsulteres av en lege ved hjelp av video eller telefon. Dagens ordinære praksis vil i dette tilfelle innebære to konsultasjoner hos lege på sykehuset, det vil si unødig bruk av knappe ressurser. Basert på informasjon fra egenregistreringer kan pasientene få mer oppfølging, uten at dette går ut over kvaliteten på oppfølgingen av andre pasienter. 

Flere gevinster:
  • Mer effektiv tidsbruk under konsultasjon, da kliniker har mulighet til å se over informasjonsgrunnlaget i forkant av konsultasjon. 
  • Reduksjon i konsultasjoner der datagrunnlaget mangler fordi pasient har glemt å fylle ut eller ta med utfylte papirskjema.
  • Hensiktsmessig ressursallokering gjennom å redusere antall fysisk oppmøtetider og øke oppgaveglidning mellom profesjoner. 
  • Økt andel telefon/videokonsultasjoner. ​

Fanger opp trender og signaler

Bruk av de digitale løsningene gjør det mulig å fange opp signaler og trender om negativ utvikling i sykdomsforløpet på et tidlig stadium. Slik kan vi gripe inn raskere, og på den måten forhindre forverring i tilstanden og potensiell innleggelse.
Pasient og kliniker vil være bedre forberedt til konsultasjon, der tema som diskuteres i større grad kan konsentreres rundt det vi ser av utfordringer basert på pasientens egenregistreringer over tid. Systematisk innsamling av strukturerte data over tid legger til rette for at klinisk personale kan gjøre gode vurderinger. Datagrunnlaget er bedre, og utviklingen i pasientens helsetilstand kan vurderes basert på en rekke målepunkter. 

Egenregistreringer legger på denne måten til rette for høyere grad av pasientmedvirkning, der pasientene aktivt involveres i eget forløp. Pasientene får innsikt i eget sykdomsforløp og bedret forståelse av dette, noe som igjen vil legge til rette for gode valg knyttet til egen helse og livsstil. 

Om innovasjonskonkurransen: Gjennom innovasjonskonkurransen får kreative og nysgjerrige ansatte mulighet til å vise fram sine innovative prosjekter. Hvert år meldes innovative ideer, som kan bidra til framtidens helsetjeneste, inn på idépoliklikken. Innovasjonskonkurransen er en av sykehusets egne tilskuddsmidler for innovative prosjekter, og en fagjury kårer vinnerne.​

Les mer


Sist oppdatert 16.05.2024