Brukermedvirkning - sammen for forskning

Skjelettnett

Skjelettnett er et nettverk for brukermedvirkere som ønsker å bidra til økt kvalitet og relevans av forskning på Muskelskjeletthelse.

Dette utviklingsprosjektet er inspirert av og gjennomføres med brukere i førersetet. Prosjektet ledes av FORMI (Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved Oslo Universitetssykehus) og seks brukerorganisasjoner i samarbeid med Rådet for Muskelskjeletthelse. Skjelettnett har sterkt tilknytting til forskningsmiljøer via Muskelskjelettsatsingen (MUSS) som er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse. Stiftelsen Dam har gitt finansiell støtte til prosjektet. 

Skjelettnett har som mål å bidra til å øke og utnytte kompetansen blant brukere og brukeorganisasjoner på en systematisk og bærekraftig måte. Dette vil bidra til at forskere og brukere i felleskap kan arbeide for en styrket kunnskapsbasert praksis.

Skjelettnett har tre hovedmål:

1) Kompetanseheving om brukermedvirkning i forskermiljøer og i pasientorganisasjoner

 2) Effektiv bruk av brukermedvirknings kompetanse

 3) Identifisering av kunnskapshull som grunnlag for nye forskningsprosjekter.

For å oppnå disse målene nasjonalt jobber Skjelettnett for å etablere «hubber» i hver helseregion i Norge. Hubbene skal være en lokal knutepunkt for å sikre brukermedvirkning innenfor forskning på muskelskjeletthelse lokalt. Disse hubbene skal ledes av en brukerrepresentant og en forskere fra de respektive regioner (hub kontaktpersoner). Hver regionale hub får også tilknyttet seg hub medlemmer bestående av brukerrepresentanter som representerer ulike brukeorganisasjoner innenfor muskelskjeletthelse.

Er du en pasient med erfaringskompetanse eller en erfaren brukermedvirker som har lyst å bidra i Skjelettnett? Tar gjerne kontrakt på oushfpbformi@ous-hf.no  

Sist oppdatert 14.03.2024