Ekspertsykehuset

Medisinbruk mot smerter, angst og søvnplager hos barn og unge

I et samarbeidsprosjekt mellom FoU Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, skal vi kartlegge barn og unges bruk av legemidler mot angst, smerte og søvnplager.

Bilde av tabletter
Illustrasjonsbilde fra OUS.

Tekst: Helle Stangeland, stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Monica Baumann-Larsen, stipendiat ved FORMI, FoU Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS. 

I mange vestlige land har man sett en økende bruk av reseptbelagte smertestillende og vanedannende medisiner. Også legemidler mot søvnplager skrives hyppig ut til barn og ungdom.

 

Bilde av Helle Stangeland
Bilde av Monica Baumann


Helle Stangeland og Monica Baumann. Foto: OUS.

 

 

 

 

 

 

I Norge ser vi tegn til at bruk av reseptbelagte legemidler for smerter, psykiske lidelser og søvnplager blant de eldste ungdommene øker. Dette skjer til tross for at legemidler i de aller fleste tilfeller ikke er anbefalt som langtidsbehandling av slike plager hos barn og unge.

Flere av de aktuelle medisinene er vanedannende, og de skal kun forskrives til barn og unge under tett oppfølging.

Økende bruk av reseptfrie smertestillende

Vi har ikke like god oversikt over bruk av reseptfrie medisiner, ettersom det ikke registreres hvem som kjøper dem. Det ungdommer selv forteller, viser at bruk av reseptfrie smertestillende øker, og mange ungdommer forteller at de bruker slike medisiner ofte.

Generelt øker bruken utover i ungdomstiden og jenter bruker mer enn gutter. Ungdom forteller at de bruker disse medisinene mot smerter, men også mot andre plager som stress og angst.

Konsekvenser for helse?

Medisinbruk mot smerter, angst og søvnplager i den sårbare utviklingsperioden fra barn til voksen kan ha negative helsemessige og sosiale konsekvenser.

Bruk av reseptfrie legemidler skjer ofte uten at ungdom rådfører seg med foreldre, helsepersonell eller andre voksne, og kan være en ugunstig mestringsstrategi for livets små og store plager. Bruk av vanedannende reseptbelagte medikamenter kan i tillegg være en risiko for fremtidig avhengighet.

Vi vet fortsatt lite om årsaker til, omfang av og konsekvenser av medisinbruk mot smerter, angst og søvnplager blant unge.

 

Illustrasjonsbilde fra OUS


Illustrasjonsbilde fra OUS.

 

Mer kunnskap – bedre tiltak

Vi ønsker å finne svar på hva som kan gjøre en ungdom utsatt for å få et ugunstig forbruk av slike legemidler, og vi vil forsøke å finne ut mer om hvilken risiko bruk av slike medisiner i ung alder utgjør for fremtidig helse.

For å se nærmere på dette, skal vi bruke svarene fra en stor ungdomsundersøkelse i Norge (ung-HUNT) sammen med data fra diagnoseregistre og Reseptregisteret.

Med mer kunnskap om hva som gjør ungdom utsatt for å bruke legemidler som kan gjøre mer skade enn nytte, har vi et bedre utgangspunkt for å nå ut til de riktige ungdommene med bedre tiltak.

Lenker:

Killing pain?: a population-based registry study of the use of prescription analgesics, anxiolytics, and hypnotics among all children, adolescents and young adults in Norway from 2004 to 2019 | SpringerLink

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved OUS.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ved OUS.

"Vi skulle få det bedre"-rapport fra 2021, Forandringsfabrikken.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Referanser:

  1. Bock, D. E., Roach-Fox, E., Seabrook, J. A., Rieder, M. J., & Matsui, D. (2016). Sleep-promoting medications in children: physician prescribing habits in Southwestern Ontario, Canada. Sleep Medicine17, 52-56.
  2. Furu K, Hjellvik V, Hartz I, Karlstad Ø, Skurtveit S, Blix HS, Strøm H, Selmer R. Legemiddelbruk hos barn og unge i Norge 2008-2017. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018. Hentet fra https://www.fhi.no/publ/2018/legemiddelbruk-hos-barn-og-unge-i-norge-2008-2017/
  3. Jonassen, R., Hilland, E., Harmer, C. J., Abebe, D. S., Bergem, A. K., & Skarstein, S. (2021). Over-the-counter analgesics use is associated with pain and psychological distress among adolescents: a mixed effects approach in cross-sectional survey data from Norway. BMC Public Health21(1), 1-12.

     

     
Sist oppdatert 30.08.2022