Kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus ved cystisk fibrose

Denne oversikten over undersøkelser for å kartlegge ernæringsstatus er utarbeidet for helsepersonell.

Vekst og vekt

Måle vekt og lengde/høyde ved hver kontroll, minimum hver 3. måned (høyde inntil avsluttet vekst). Foreldrehøyde må tas med i betraktningen ved tolkning av høydemål.

For spedbarn, hver til annenhver uke inntil adekvat ernæring er etablert, deretter månedlig. Hos barn < 2 år bør hodeomkrets måles.

Hvordan følge utviklingen

 • plotting av vekstkurver for vekt og lengde opptil 2 års alder
 • plotting av KMI-percentil mellom 2-18 års alder
 • KMI (absolutte tall) etter 18 års alder

Nivåer som indikerer normal ernæringsstatus

 • Spedbarn og barn < 2 år: 50-persentilen for vekt og for lengde for samme alder
 • Barn 2-18 år: 50-persentilen for KMI for samme alder. KMI kan være normal ved veksthemning (obs! ved endring i høydepersentil)
 • Voksne over 18 år: KMI ≥ 22 kg/m for kvinner og BMI ≥ 23 for menn

Alle over 8-10 års alder:

 • DEXA anbefales fra årlig til hvert femte år avhengig av alder, resultat fra tidligere DEXA og risikofaktorer. Dette er foreløpig ikke satt i system for CF-pasienter ved OUS
 • Å måle kroppssammensetning kan være nyttig i vurdering av ernæringsstatus

 • Blodprøver årlig: herunder jernstatus, status for fettløselige vitaminer, elektrolytter, eventuelt fettsyrer om mulig. Kontrollere plasma-fettløselige vitaminer 3-6 måneder etter endring av dose
 • Andre markører for ernæringsrisiko:
  - Lungefunksjon: FEV1 %, minimum hver 3. måned
  - Pankreasfunksjon: F-elastase1, årlig hos pankreassuffisiente, i tillegg hvis dårlig vekst/ernæringsstatus, gastro-intestinale symptomer

- Enzymsubstitusjon hos pankreasinsuffisiente vurderes på bakgrunn av malabsorpsjonssymptomer, vekst og/eller ernæringsstatus og bør gjennomgås hver 3. måned hos barn og hver 6. måned hos voksne, oftere hos spedbarn

 • Glukosetoleransetest årlig etter 10 års alder

Kosthistorie (spørsmål tilpasset alder), eventuelt kostregistrering.  

Det anbefales at barn og voksne jevnlig får en gjennomgang av mat- og næringsinntak. Kalsiuminntak bør vurderes minimum en gang per år.

Sist oppdatert 09.05.2023