Seksjon for fysioterapi (Medisinsk klinikk)

Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes- og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Seksjonen ledes av Vibeke Jane M P Ljungmann. 

Enhetsleder, Aker: Peter Johnson.

Generelt om seksjon for fysioterapi (Medisinsk klinikk)

Det er 30,6 fysioterapistillinger i seksjonen, fordelt på Ullevål og Aker. Her inngår seksjonsleder, enhetsleder, driftskoordinator, forsker med doktorgrad, fagkoordinator, turnuskandidater og veiledere for studenter fra OsloMet.

På Aker behandler vi pasienter i Medisinsk klinikk, med hovedtyngde på rehabilitering av slagpasienter og benamputerte pasienter ved Enhet for rehabilitering. På Ullevål behandler vi inneliggende pasienter i Medisinsk klinikk. I tillegg gir vi tilbud til thorax-kirurgiske poster på Ullevål og akutt-poster på Aker. Vi behandler også medisinske pasienter på kirurgisk intensiv avdeling, Ullevål.

Seksjonen har polikliniske gruppetilbud (se nedtrekksmeny under).

Utover dette har seksjonen et poliklinisk tilbud for:

 • Cystisk fibrose-, lunge- og nyre-pasienter
 • Pasienter med benamputasjon
 • Utredning ved Fallpoliklinikken 
 • Pasienter innlagt på Enhet for Dagbehandling og Enhet for CFS/ME.

Ved LMS på Aker er vi involvert i temamøter for hjerneslag, osteoporose og underekstremitetsamputasjoner.

Seksjonen jobber aktivt med fagutvikling og utdanning.

Arbeidstider: Fysioterapeutene på Ullevål bemanner en turnus-ordning som dekker alle dager i året fra kl. 08:00 – 19:00. På kveldstid og helg tilbys det tjenester i hovedsak til intensivavdelingene og hjerte/thorax-poster.

Fysioterapeutene på Aker har arbeidstid på hverdager fra kl. 08:00 - 15:15.

Seksjonen samarbeider med Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk om "kom i gang" grupper (fase 2a). ”Kom i gang” treningen er et tilbud til hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS, Ullevål.

Tilbudet omfatter trening og muntlig info/undervisning. Deltagerne er med 2 dager per uke i 4 uker. 

Hospitanter

Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo sykehusservice. Du finner mer informasjon på siden om hospitering.  

Dersom du har spørsmål før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med seksjonsleder.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Studenter

Seksjon for fysioterapi tar hovedsaklig imot praksisstudenter fra OsloMet. Ved forespørsel har vi sporadisk tatt imot praksisstudenter fra fysioterapeututdanninger i utlandet.

Vi tar imot ca. 16 sisteårs studenter i løpet av studieåret, fordelt på fire praksisperioder. Studentene er fordelt på våre to lokaliseringer. Studentene følges opp av veiledere som har funksjon både som hovedveileder og klinisk veileder. 

I seksjon for fysioterapi har vi fokus på forsknings- og utviklingsarbeid og har følgende stillinger forbeholdt dette:

Forsker II: Birgitta B. Nilsson (50%)

Fagkoordinator: Elisabeth Bø (60%)

Kontakt

Telefon

Seksjonsleder Vibeke Jane M. P. Ljungmann, kontor

23015907

Seksjonsleder Vibeke Jane M. P. Ljungmann, mobil

977 38 624

Enhetsleder (Aker sykehus), Peter Johnson, mobil

473 27 587

Seksjonsleder Vibeke Jane M.P. Ljungmann

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Hjerterehabilitering 2A
  En viktig del av behandlingen til deg som nylig har vært innlagt for behandling av trange blodårer i hjertet eller operert hjerteklaff.
  Hjerterehabilitering 2A
  Dato kommer

Lungefysioterapi

Reportasje opprinnelig trykket i AstmaAllergi, Norges Astma- og Allergiforbund sitt medlemsblad. Tema for reportasjen er lungefysioterapi for astma-pasienter. "Lungefysioterapi kan hjelpe astma-pasienter å få bedre kontroll over pusten gjennom å puste riktig. Dermed kan pasientene selv bidra til at de håndterer sykdommen bedre."
Les reportasjen her
Foto: Tonje Klætte

Fysioterapi i akuttfasen

Løfte, smile, prate er oppgavene som skal løses i kampanjen rettet mot tidlig innsats ved hjerneslag. Når disse oppgavene ikke kan løses, kan slagenheten ved Ullevål sykehus være neste stopp.
Les hele saken fra fagbladet Fysioterapeuten
Bilde av fremsiden til fagbladet Fysioterapeuten, 06-17

Hva kan fysioterapeuter bidra med for CFS/ME pasienter?

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), eller myalgisk encefalopati (ME) (CFS/ME), er betegnelser på en sykdom uten noen klar årsak, som det ikke finnes noen etablert medisinsk behandling for. De fleste fagfolk og behandlere er nå enige om at CFS/ME er sammensatt, og at både biologiske, fysiske og psykososiale faktorer på ulikt vis kan være involvert.
Les hele kronikken fra fagbladet "Fysioterapeuten"
Hovedinngang, Aker sykehus

En arbeidsdag for en fysioterapeut på intensiv-avdelingen

Reportasje fra fagbladet Fysioterapeuten, som beskriver en arbeidsdag for en fysioterapeut på intensiv-avdelingen på Ullevål.
Les hele saken fra fagbladet Fysioterapeuten
Foto av Bygg 3, Ullevål Sykehus