Seksjon for ergoterapi (Medisinsk klinikk)

På sykehuset bistår ergoterapeuten med kartlegging av pasientens funksjon og ser etter både ressurser og begrensninger. Det gis råd/veiledning og ev. trening i hvordan hverdagen kan håndteres så godt som mulig.

Innsats for livet - som skal leves

Det er nær sammenheng mellom aktivitet og helse. Aktivitet er her brukt som et generelt ord som favner alt et menneske gjør gjennom døgnet.

Når man blir syk eller skadet kan man oppleve at det blir vanskelig å få til de vanlige aktivitetene som å stå opp, stelle og kle seg, spise, være sammen med andre, delta i samfunnet osv. Hvilke konsekvenser man opplever er avhengig av hvilken sykdom/skade en har og hvor lenge den varer. Ergoterapi har som mål å gjøre det mulig å få til viktige daglige aktiviteter slik at hverdagen kan fungere bedre for den enkelte.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med å

 • Analysere hvilke praktiske konsekvenser en funksjonssvikt vil innebære for den enkelte
 • Vurdere hvilke tiltak som raskt kan settes inn for at man skal kunne fungere utenfor sykehuset  

 • Utrede, bevisstgjøre og informere pasienten og pårørende om kognitive utfall (usynlige vansker) for eksempel etter hjerneslag
 • Utrede hukommelsesvansker og mental svikt ved mistanke om demens
 • Utrede funksjonssvikt og ressurser i forhold til dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • Trene dagliglivets aktiviteter (påkledning, spising, klare seg på toalettet, bade/dusje, ta seg mat m.m.)
 • Gi utfallsspesifikk trening ved bruk av praktiske aktiviteter
 • Vurdere funksjonsnivå i forhold til hjemmesituasjonen
 • Utprøve og tilpasse tekniske hjelpemidler
 • Gi undervisning, råd og veiledning
 • Koordinere tiltak
 • Henvise/overføre til bydelsergoterapeut

Ergoterapeuten kan bidra når du ikke lenger klarer å utføre daglige gjøremål grunnet funksjonssvikt. Aktuelle diagnoser eller pasientgrupper kan være: 

 • Hjerneslag    
 • Benamputasjon       
 • Kirurgiske- og ortopediske lidelser
 • Mistanke om demens  
 • Hjerte- og lungesykdommer

Ergoterapi rekvireres av lege, men man kan melde behov via sykepleier eller annet personell på avdelingen.

Kontakt

Seksjonsleder Else Marit Holen Gravås

Seksjonsleder Else Marit Holen Gravås

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.