Lege i spesialisering Del 1 (LIS1), OUS

Det er overlege Leon Andrew Lane ved Akuttmedisinsk avdeling som har hovedansvaret for LIS1 gjennom hele sykehusperioden, både utdanningen, organisasjonsmessig og personalmessig.

Ved Oslo universitetssykehus har vi 46 stillinger for LIS1, 23 med oppstart i slutten av februar og 23 stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et felles obligatorisk introduksjonsprogram for å forberede alle til livet som LIS1, med bl.a. opplæring i sykehusets IT systemer, HLR-trening, undervisning og diskusjoner rundt temaer som jus og etikk, rollen som lege, og fokus på ivaretagelse av egen helse.


Det er overlege Leon Andrew Lane ved Akuttmedisinsk avdeling, som har hovedansvaret for LIS1 gjennom hele sykehusperioden, både utdanningen, organisasjonsmessig og personalmessig.

40 stillinger er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område, mens 6 stillinger inkluderer 3 måneder tjeneste i akuttpsykiatri. Kirurgisk tjeneste er delt mellom Skadelegevakten og Avdeling for gastro- og barnekirurgi. Ved Medisinsk klinikk knyttes LIS1 opp mot en sengepost i tillegg til at halvparten av arbeidet er i vakt i akuttmottaket. Hovedfokus er arbeid med akutt syke pasienter, både på Akuttpsykiatrisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling, Skadelegevakten og Medisin. LIS1 er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter ett års tjeneste som LIS1 ved Oslo universitetssykehus, følger 6 måneders tjeneste i Oslo kommune (eller en kommune i ansvarsområdet til Statsforvalteren i Oslo og Viken) under forutsetning av at tjenesten ved Oslo universitetssykehus blir gjennomført og godkjent. 
Det er forventet at LIS1 tar ansvar for egen læring (se forskriftene, §6, avsnitt 4), men det er sykehusets ansvar å tilrettelegge for læringsaktiviteter og mulighet til å delta i disse, slik at de kan oppnå alle læringsmålene som hører til sykehusdelen av utdanningen. 

 

Tjeneste ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Det avholdes introduksjonskurs for alle nye LIS1, som deltar i arbeid i Akuttmottaket og går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS 2-3. LIS1 får ellers arbeide på gastrokirurgisk sengepost, poliklinikk med mer. Da traumeteamet er en viktig oppgave for OUS Ullevål, har kandidatene muligheten til å observere dette spennende arbeidet på nært hold.

Tjeneste ved Skadelegevakten

Ved Skadelegevakten avholdes introduksjonskurs i både gipseteknikk og suturering. Alle LIS1 får egen veileder med tett oppfølging. Tre måneder ved Skadelegevakten går veldig fort med hektiske dager og netter. Dette er av mange ansett som et høydepunkt ved LIS1-tjenesten ved OUS. For de som går 3-delt tjeneste med psykiatri blir det kun et kort opphold på Skadelegevakten.  

Tjeneste ved Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk har over 200 senger og i tillegg utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken har både lokalsykehusfunksjon og regionale funksjoner, og tar imot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Arbeidstiden til LIS1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang).

I Akuttmottak går LIS1 i et eget vaktlag, fra våren 2024 følger de en 12-delt vaktplan med todelt vaktdøgn, og som følger de samme faste vaktlag for LIS2/3. I gjennomsnitt jobber de ca 50% av tiden i akuttmottaket med vaktarbeid.  Hver turnuslege får en-til-en oppfølging og supervisjon av en mer erfaren LIS mens de er på vakt. LIS1 får arbeidsoppgaver tilpasset deres erfaringsnivå og kompetanse, og får være med som observatør ved mottak av kritisk syke medisinske pasienter («teampasienter» og hjertestanspasienter). På sengepost går turnuslegene visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi. 
LIS1 får tett oppfølging ved overlege Inga Morgenlie som Utdanningsansvarlig overlege og driftsansvarlig under medisinsk tjeneste.

Tjeneste ved Akuttpsykiatrisk avdeling

Tre LIS får tilbud om tre måneders tjeneste ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Akuttpsykiatrisk avdeling har en mottakspost og fire behandlingsposter med til sammen 12 spesialister i psykiatri og 11 LIS3 til enhver tid, samt 4 psykologspesialister. Akuttpsykiatrisk avdeling har 42 sengeplasser og ca tusen innleggelser årlig, både frivillige innleggelser og tvangsinnleggelser. Avdelingen har også et K/L-team med psykiater og psykolog som gjør tilsyn på de somatiske avdelingene på Ullevål. LIS1 i psykiatri skal kunne oppnå alle læringsmålene (KLP 001-016) i løpet av tjenesten, og vil få særlig mengdeerfaring med mottak og akuttpsykiatrisk behandling av pasienter i emosjonelle og suicidale kriser, vurdering av suicidalitet, alvorlig psykoselidelser både med og uten samtidig rusbruk, samt få erfaring med alvorlige affektive lidelser og ECT-behandling.

LIS1 blir en del av behandlingsteamet rundt hver pasient, og vil få økende selvstendige arbeidsoppgaver under tett og regelmessig oppfølging og supervisjon av postens overleger og øvrige LIS, med ukentlige faste veiledningstimer i tillegg til den daglige supervisjon. Det vil bli mulig å delta i vaktarbeid. LIS1 vil få kunnskap og erfaring som vil være nyttig uansett valg av videre spesialitet.

Det vil bli tilrettelagt intern undervisning og opplæring som inkluderer vurdering av selvmords- og voldsrisiko mm og vil ha LIS3 som veiledere. Avdelingsoverlege og overlegene deltar i vurdering og godkjenning av læringsmål.

For mer informasjon, ta kontakt med: LIS1.felles@ous-hf.no

 

LIS1

Ved Oslo universitetssykehus har vi 46 stillinger for LIS1, 23 med oppstart i slutten av februar og 23 stillinger med oppstart i slutten av august. Alle begynner med et felles obligatorisk introduksjonsprogram for å forberede alle til livet som LIS1, med blant annet opplæring i sykehusets IT systemer, HLR-trening, undervisning og diskusjoner rundt temaer som jus og etikk, rollen som lege, og fokus på ivaretagelse av egen helse.
Her finner du mer informasjon om LIS1
En gruppe kvinner i hvite labfrakker