Lønn i høstprakt. Bilde

NKIR Norsk kvinnelig inkontinensregister

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) ble etablert av overlege Sigurd Kulseng-Hanssen ved Bærum sykehus i 1998. Registeret skal bidra til økt kunnskap om utredning og behandling av kvinnelig urin-inkontinens og dokumentere resultatene av ulike operasjonsmetoder. Registeret innhenter subjektive og objektive data før og etter operasjon fra kvinner som opereres for urin-inkontinens. Avdelingene mottar en årlig rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet, og der avdelingens egne resultater dokumenteres.

Formålet med registeret:

NKIR skal sikre kvaliteten på kvinnelig urin-inkontinenskirurgi ved norske sykehus. Målgruppen er kvinner som blir operert for urinlekkasje. Formålet er at det enkelte sykehus skal få oversikt over gne resultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til forbedringsarbeid.

Nasjonale, samlede registerdata er referansen for det enkelte sykehus. Registeret har bred støtte i fagmiljøet. Informasjonen kommer pasientene til gode i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

NKIR har som mål å sikre kvaliteten på urin-inkontinenskirurgi ved norske sykehus. Registerets formål er å bedre diagnostikk, behandling og forskning om urin-inkontinensoperasjoner. Dette gjør vi ved å:

  • innhente subjektive og objektive data NKIR-data) fra inkontinensopererte pasienter før og etter operasjon
  • sammenstille NKIR-data og data fra pasientadministrative systemer (PAS-systemer)
  • utarbeide en rapport per avdeling som gjør det mulig for avdelingene å sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet og få tilbakemelding om egen resultater
  • gi det enkelte sykehusoversikt over egne resultater (ønskede og uønskede) så de kan bruke informasjonen til forbedringsarbeid

Pasientgruppen er kvinner som blir operert ved alle offentlige og private sykehus for urinlekkasje ved host og hopp (stressinkontinens) og urinlekkasje både ved host, hopp og i forbindelse med sterk trang til å late vannet (blandings-inkontinens). Rundt 2000 kvinner blir årlig operert for urinlekkasje ved norske sykehus.

Registerets kvalitetsmål

Pasientene rapporterer symptomer ved å svare på et spørreskjema. Uta fra svarene kan vi gradere pasientens plager og kategorisere mekanismen bak pasientens urin-lekkasje. Vi kan også beregne en stress- og urgency-inkontinensindeks som brukes som kvalitetsmål og forenkler sammenlikningen før og etter operasjon. Stress- og urgency-inkontinensindeksene har minimumsverdi 0 og maskimumsverdi på 12 og 8. Indeksen gir et godt bilde av pasientens lekkasjeplager (type og grad).

 

Faglig leder

Rune Svenningsen                                                                                                 

Mobil:  91 63 13 37                                                                                                     

E-post: runsve@ous-hf.no                                                                                                      

Daglig leder

Tomislav Dimoski

Mobil: 97 53 50 76                                                                                                           

E-post: tomdim@ous-hf.no

Postadresse:

OUS, Ullevål sykehus
Postboks 4925, Nydalen
0424 Oslo

Sist oppdatert 30.05.2023