Ekspertsykehuset

Sykepleierkonsultasjoner - fremtidens måte å jobbe på i en poliklinikk?

Strålepoliklinikken, som er en del av poliklinikken på OUS Radiumhospitalet, består av kreftsykepleiere og sykepleiere med høy kompetanse innen fagfeltet kreft, sykepleie og strålebehandling.

Tekst: David Pedersen Stallemo, kreftsykepleier og Karin Aksnes, kreftsykepleier, Avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet. Foto: OUS.

Sykepleierkonsultasjoner ble startet opp i 2016, det var en ny måte å få satt jobben vår i system og vi fikk en mer forutsigbar arbeidshverdag.

Innholdet og oppbyggingen av hvordan en sykepleierkonsultasjon skal være, varierer utfra hvilken kreftdiagnose pasienten har, antall strålebehandlinger og individuelle behov. Vi har et stort ansvar og også frihet til å tilrettelegge sykepleiekonsultasjonen etter den enkelte pasients behov.

Bilde av konsultasjonsrom

Her foregår sykepleierkonsultasjonene i Strålepoliklinikken på OUS Radiumhospitalet. Foto: OUS.

Noen pasientgrupper har jevnlige sykepleiekonsultasjoner gjennom hele behandlingsforløpet, mens andre kun har en oppsatt sykepleiekonsultasjon.

Vi har også lav terskel for å sette opp ekstra samtaler for de pasienter som trenger det. Alle pasienter får utdelt visittkort til sykepleier og kan ta kontakt ved spørsmål eller ønske om samtale.

Sykepleiekonsultasjoner

Før vi startet opp med egne sykepleiekonsultasjoner i 2016, så hadde pasienten flere legekonsultasjoner. Legene som hadde det veldig travelt, mente kompetente sykepleiere kunne overta noen av konsultasjonsoppgavene.

Hver diagnosegruppe fordelte deretter arbeidsoppgaver mellom lege og sykepleier, og lagde et opplegg for pasientens oppfølging gjennom strålebehandlingsperioden.

Vår erfaring er at pasientene setter stor pris på å få en avtalt time hos kreftsykepleier/sykepleier, og ikke bare møte legen, når de er under behandling.

På sykepleiekonsultasjonene er det mer rom for å snakke om psykososiale utfordringer. Vi kartlegger hvordan pasienten har det samt vi har ansvar for barn som pårørende og vi støtter familier der barn får strålebehandling.

Bilde av pas stråleterapi

Stråleterapi. Foto: Thea Tønnessen, OUS.

Tilpasser konsultasjonene

Vi har pasienter som både får kurativ og palliativ behandling. Både barn og voksne behandles hos oss, og konsultasjonen tilpasses derfor individuelt.

De pasientgruppene som får oppfølgning hos oss er pasienter med urologisk kreft, brystkreft, lymfomer og sarkomer, øre-nese-hals behandling, hjernetumor og sterotaktisk strålebehandling mot lunge og mage-tarm, malignt melanom og andre typer hudkreft.

Vi samarbeider tett både med stråleterapeuter og leger, samt at vi har tverrfaglig tilbud til alle pasienter.

En grunnleggende oppfølging som sykepleiere har medansvar for, er å kartlegge hvilke bivirkninger pasientene kan få av strålebehandling. En del pasienter får også konkomitant kjemoterapi, det vil si to eller flere behandlinger gis samtidig.

Vi følger opp og informerer og veileder om behandling av eventuelle bivirkninger for dette også.

Konsultasjoner for pårørende

Et ønske vi jobber litt med, spesielt på pasientgruppen Glioblastom, er å tilby egne konsultasjoner til pårørende. Pasienter som blir rammet av hjernekreft, Glioblastom, får beskjed om dette på Strålepoliklinikken. Og denne krefttypen er uhelbredelig.

Her erfarer vi at også pårørende trenger mye støtte og psykisk oppfølging. Tilbudet for pårørende generelt er dårlig, og vi ønsker å se mer på dette.

Håper dere har fått et innblikk i hva vi driver med på Strålepoliklinikken og at dere har fått et innblikk i nytten av det at sykepleierne har egne konsultasjoner for pasienter under behandling.

Her kan du lese mer om Avdeling for kreftbehandling og Strålepoliklinikken ved OUS Radiumhospitalet.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF sin temaside


Sist oppdatert 04.06.2024