Seksjon for lindrende behandling

En kreftsykdom og behandlingen av denne kan gi mange forskjellige plager. Målsettingen med spesialisert palliativ behandling er god symptomlindring i alle faser av kreftsykdommen, samt å bedre eller opprettholde livskvalitet og funksjonsnivå så lenge som mulig.

Seksjon for lindrende behandling ledes av Nina Aass.

Seksjon for lindrende behandling (SLB) ledes av Nina Aass, som også er professor i palliativ medisin ved Universitetet i Oslo. SLB er det regionale palliative senteret i Helse Sør-Øst og er en viktig samarbeidspartner for de palliative enhetene i regionen. Seksjonen består av en klinisk del og Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB).

SLB har klinisk virksomhet på Radiumhospitalet og Ullevål. På begge lokalisasjoner omfatter den kliniske virksomheten ansvar for 8 «palliative» senger, poliklinikk og palliativt team. Sistnevnte har tilsyn til inneliggende pasienter både i Avdeling for kreftbehandling og i andre avdelinger/klinikker. Ambulerende virksomhet til pasienter som oppholder seg hjemme eller på sykehjem, og som er hjemmehørende i de bydeler hvor OUS har et lokalsykehus-ansvar, skal nå videreutvikles i samarbeid med Oslo kommune. De ansatte på seksjonen samarbeider med andre legespesialister etter behov og med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, prest og psykolog. Videre vektlegges samarbeid med kommunehelsetjenesten (fastleger, kreftkoordinator, hjemmesykepleie og sykehjem), og pasientene og deres pårørende får bistand til å etablere kontakt med ulike hjelpetilbud lokalt.

En kreftsykdom og behandlingen av denne kan gi mange forskjellige plager. Målsettingen med spesialisert palliativ behandling er god symptomlindring i alle faser av kreftsykdommen, samt å bedre eller opprettholde livskvalitet og funksjonsnivå så lenge som mulig. Dette innebærer at bistand fra SLB ikke kun er aktuelt i livets sluttfase, men også langt tidligere i et sykdomsforløp. Seksjonen har sterkt fokus på symptomlindring i vid forstand; både fysiske plager og psykiske og sosiale problemer, samt inkludering og ivaretakelse av pårørende.

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB) er en del av seksjonen. Tverrfaglighet blir ivaretatt ved at de ansatte representerer en rekke forskjellige yrkesgrupper. KLB er en kompetansetjeneste for helseregionen med ansvar for å bygge og spre kompetanse i palliasjon ved forskning, formidling av forskningsfunn, undervisning og faglig samhandling.

Forskning i lindrende behandling utføres og er organisert i European Palliative Care Research Centre (PRC), et internasjonalt forskningsnettverk. I 2020 ble PRC utpekttil Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling. Prioriterte forskningsområder i PRC er ernæring/kakeksi (ufrivillig tap av vekt og muskelmasse), smerte, sentralnervøse manifestasjoner av kreft (spredning til hjernen, psykiske reaksjoner) og helsetjenesteforskning. Forskningen drives med tverrfaglighet som et sentralt organisatorisk prinsipp kombinert med hovedfokus på pasienten med kreftsykdommen.  For alle områdene utvikles det parallelt forskningsbaserte strategier for implementering av forskningsfunn inn i klinisk praksis.

Seksjonen har pasienter ved to sengeposter:

Hva er lindrende behandling - Brosjyre (PDF)


 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

European Association for Palliative Care

Striving to develop and promote palliative care in Europe through information, education and research
Les mer om EAPC
European Association for Palliative Care