FACT Oslo Sør

FACT Oslo Sør er en enhet under Søndre Oslo DPS, og består av tre behandlingsteam: FACT Østensjø, FACT Nordstrand og FACT Søndre Nordstrand. Teamene er oppsøkende og aktivt pågående, og gir et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med ruslidelse, og med alvorlig svikt i sosial fungering. Behandlingstilbudet gjelder pasienter fra bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Ansatte fra bydel og spesialisthelsetjenesten arbeider i samme team.

 

Tilbudet gis til personer over 18 år som over tid ikke har nyttiggjort seg av eksisterende stasjonære behandlings- og tjenestetilbud, og som trenger langvarig ambulant og fleksibel oppfølging på tvers av nivåer. Pasientene i målgruppen oppsøker i liten grad hjelpeapparatet på egenhånd.

 

Kriterier for inntak i FACT

 • Bydelstilhørighet i Østensjø, Nordstrand eller Søndre Nordstrand bydel
 • Alvorlig psykisk lidelse eller begrunnet mistanke om dette
 • Alvorlig svikt i funksjonsnivå
 • Det er årsakssammenheng mellom funksjonssvikt og psykisk lidelse
 • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende, tidligere behandlingstilbud har hatt begrenset effekt
 • Det er nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjeneste
 • Samtidig bruk av rusmidler er ikke et eksklusjonskriterium

Leger og psykologspesialister kan henvise. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Pakkeforløpskoordinator treffes via vårt hovednummer 23 02 30 00.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Søndre Oslo DPS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje.
Foto av bygget

Oluf Onsumsvei 11

Oluf Onsums vei 11

0680 Oslo