Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge

DN historikk

DagbehandlingsNettverk (DN) er i dag et klinisk forskningssamarbeid mellom psykiatriske behandlingsenheter i Norge. Initiativet til "Prosjekt DagavdelingsNettverk" ble tatt av dagavdelingen ved daværende psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus.

Denne dagavdelingen hadde eksistert siden 1978 og siden 1982 hadde alle pasientene blitt fulgt opp med systematisk datainnsamling. Etterhvert ble det tydelig at for å komme videre trengte man bedre sammenligningsgrunnlag, et større pasientmateriale og utfordringer fra sammenlignbare avdelinger. Dette førte til drøftelser med andre dagavdelinger som var interessert i den forsknings- og evalueringskompetanse som var utviklet på Ullevål sykehus, som igjen førte til en søknad til Den norske lægeforenings kvalitetssikringsfond. Legeforeningen valgte å støtte prosjektet, hvorved det kunne ansette en daglig leder med kompetanse i prosjektledelse og systemutvikling, og med erfaring fra psykologi og psykiatri. Prosjektet ble også forelagt den regionale etiske komite og datatilsynet, som ikke hadde innvendinger mot en sentral database med anonymiserte data. Prosjektfasen varte så fra 1993 til 1996. Med støtte fra Statens helsetilsyn ble nettverkets hjemmesider utformet første gang i 1997.

I perioden 1997-2007 var nettverket en selvstendig prosjektorganisasjon drevet av en styreleder, daglig leder, og et styre bestående av en representant fra hver tilknyttde behandlingsenhet. Mot slutten av denne perioden endret nettverket navn til "DagbehandlingsNettverk". Årsaken var at det i de siste årene var færre som betegnet seg som "Dagavdeling". Trenden for våre nåværende og potensielle medlemmer er nå å kalle seg "Gruppepoliklinikk", "Gruppeenhet" , "Behandlingsenhet for ..." o.l.

Fra 2008 gikk DN fra å være en selvstendig prosjektorganisasjon til å bli driftet av Enhet for DagbehandlingsNettverk, under Seksjon for Personlighetspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Felles for behandlingsenhetene tilknyttet DN er at de har personlighetsfokuserte behandlingsprogram for pasienter med personlighetsrelaterte mentale lidelser. Med personlighetsrelaterte mentale lidelser menes i første rekke personlighetsforstyrrelser. Med behandlingsprogrammer menes at behandlingen består av flere komponenter (mest typisk kombinasjon av en eller flere gruppeterapier og individualterapi) som inngår i et planlagt forløp. Med personlighetsfokusert menes at behandlingsprogrammet er fokusert på pasientens personlighets-dysfunksjon (f.eks. sviktende affektregulering, dårlig mentaliseringsevne, og mellommenneskelige problemer).

Formålet til DN er todelt. På den ene side skal DN opprettholde forskningsaktiviteter med fokus på forståelse og behandling av personlighetsrelaterte lidelser, samt på mål og målemetoder som er relatert til dette. Videre skal DN formidle samarbeid og yte nettverksenhetene bistand med hensyn til faglig oppdatering og kvalitetssikring, slik at disse kan vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram til sin målgruppe. DN skal også engasjere seg i samarbeid og fagutvikling på et nasjonalt plan og søke internasjonale kontakter med andre fremtredende behandlings- og forskningsvirksomheter..

Som en samlet helhet har DN et klart empirifokusert brukerperspektiv, men ingen avgrensede teoretiske referanserammer. Årsaken er at de ulike behandlingstilbudene og terapeutiske tilnærminger og teknikker spenner vidt på tvers av enhetene i DN. Likevel må enhetene i DN ha et spisset teoriperspektiv for å kunne begrunne behandlingsprogrammet. For en helhetlig og konsistent behandling, der staben er enig om mål og metoder, bør enhetene ha gjennomtenkte og kare forventninger til sammenhenger mellom intervensjoner, prosesser og behandlingseffekt. Det vil i hovedsak være gyldigheten av disse forventningene som danner grunnlag for DNs diskusjoner og forskningsaktiviteter.

Det viktigste kjennetegnet ved enhetene som er tilknyttet nettverket er at de benytter det samme kvalitetssikringssystem (link til egen side). Dette innebærer at alle som behandles i en av nettverkets enheter, gjennomgår samme diagnostikk, personlighetstesting og grundige evalueringer. All data som registreres hos nettverkets medlemmer samles regelmessig i en anonymisert sentral database. Denne databasen er blant de største i sitt slag i verden, og er gjenstand for kontinuerlig forskning.

Sist oppdatert 09.11.2016