samarbeid om tidlig oppdagelse og behandling av psykose

TIPS Oslo Arena

I Oslo har vi fire helseforetak som deler på ansvaret for å oppdage og behandle pasienter med psykoselidelser. Vi har likevel ingen overordnet, felles strategi rundt tiltak for tidlig oppdagelse og behandling ved psykose eller alvorlig psykisk lidelse i Oslo. Burde vi ha det?

En gruppe oransje papir med skriving
Foto: TIPS Sør-Øst

​ - TIPS Sør-Øst har i lengre tid ønsket økt oppmerksomhet rundt tidlig intervensjon ved psykose i Oslo. I fravær av en egen TIPS konsulent i Oslo, som de andre HF'ene i Helse Sør-Øst har, er det naturlig at vi tar på oss rollen som pådrivere, sier psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett. Sammen med med kolleger i TIPS Sør-Øst leder hun arbeidet videre fra kompetansetjenestens side.

Ønske om kontakt og samarbeid på tvers
På bagrunn av kartlegginger og undersøkelser som er blitt gjort tidligere, kjenner vi til at det er et ønske fra fagpersoner på tvers av helseforetakene i Oslo om et tettere samarbeid og kontakt. Det er også variasjoner i tilbudene som gis, og disse kan det være grunn til å se nærmere på. Burde vi ​jobbe for et mer enhetlige tilbud? 

Elizabeth Ann Barrett

Elizabeth Ann Barrett er psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst, og leder arbeidet med TIPS Arena Oslo

 - Alle vi har snakket med sier det er et stort behov for å kommunisere med andre enheter innad i samme HF, og at dette er spesielt relevant når de forskjellige enheten behandler samme pasientgruppe. Men det er også et ønske om bedre kommunikasjon mellom HFene, om pasienter med tidlig psykose, forteller Barrett. 

Tidlig oppdagelse er en utfordring
Fagfolk i Oslo anerkjenner at det å gå ut og opplyse om tidlige tegn på psykose er viktig. Men dette koster tid og ressurser som mange ikke har – klinisk arbeid gjør at tiden ikke strekker til selv om viljen og ønsket er der. Mange fagpersoner tenker også at flere personer med en psykoselidelse kan komme raskere til behandling. 

- Vi ønsker å bidra til å løse noen av disse problemstillingene sammen med fagpersoner som har interesse for det i de ulike sykehusene. TIPS Sør-Øst kan ha rollen som tilrettelegger for en felles samarbeidsarena på tvers av sykehusene. Men vi tror det er avgjørende at vi samarbeider tett med klinikere, sier Barrett. 

Frokostmøte med etablering av TIPS Arena Oslo
For å starte arbeidet med å etablere arenaen, ble det sendt ut invitasjon til et første møte til fagpesoner ved alle relevante enheter (BUP og VOP) ved alle sykehusene:

 • Akerhus universitetssykehus (bydelene Alna, Stovner og Grorud )
 • Oslo universitetsykehus (bydelene Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand.​) 
 • Diakonhjemmet sykehus (bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern) 
 • Lovisenberg diakonale sykehus (bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grunerløkka) 

 - Den 13. juni kom det litt over tyve fagpersoner fra nesten alle enheter til oppstartsmøtet. Vi manglet dessverre representanter fra noen BUP- enheter, men vi håper disse vil bli ned i neste runde, understreker Barrett.

Workshop for å kartlegge muligheter for TIPS Oslo Arena
Etter et innlegg om bakgrunnen og hensikten med å etablere samarbeidsarenaen, ble det jobbet sammen i grupper med et par problemstillinger. Den ene handlet om hvilke muligheter det kan ligge i en slik etablering. Den andre handlet om å peke ut tre områder vi kan begynne å jobbe med, helt konkret. Det var tre ting som pekte seg ut:

 1. ​Øke og forbedre opplysnings- og oppdagelsesarbeid for få kunnskap om psykose ut til befolkning, skoler og førstelinjetjenesten. Hver enhet kan ikke gjøre dette alene – dette må sentraliseres, men klinikere ønsker å bidra. Det er også ønskelig å utvikle et fellesskap om en TIPS-telefon i Oslo. 
 2. Ønske om mer enhetlige og integrerte tjenester som inkluderer:
  - bedre samarbeid mellom BUP/VOP
  - bedre samarbeid om rus/psykose
  - økt tverrfaglig samarbeid gjennom koordinering/integrering av skole, sosiale tjenester, 1. linjetjenester og behandlingstilbud. 
 3. ​Ønske om å utnytte hverandres potensialer og dele på ressurser, at man kan samarbeide om de tilbudene som kan deles på tvers av enheter og HF. Noen tjenester og tilbud kan være felles (f.eks. nevropsykologisk utredningsteam, psykoedukative grupper). Det kan opprettes en kanal/hub/infotavle om tilbudet.

 - Vi sitter helt klart igjen med et inntrykk av at det er interesse for TIPS Oslo Arena som en samarbeidsplattform om tidlig oppdagelse og behandling av personer med psykoselidelser i Oslo, sier Barrett. 

- Nå fortsetter vi arbeidet med å skape et godt fundament for dette arbeidet, gjennom å ​​​ta tak i de konkrete ønskene som vi sammen har identifisert i denne første workshopen. Vi gleder oss til å være en pådriver og facilitator for arenaen. Det er mange engasjerte og dedikerte mennesker som ønsker å bidra her, og det er veldig inspirerende og oppløftende, avslutter hun.

 
Sist oppdatert 27.06.2023