internasjonal fagbokutgivelse

Ny fagbok om psykoseforståelse

Det er behov for utvidet og styrket innsikt i hva som kan bremse, lindre og forebygge både personlige og samfunnsmessige belastninger knyttet til psykoselidelser. Den 12. april utgis en internasjonal fagbok om psykoseforståelse og økt risiko for psykoseutvikling, og hva som karakteriserer den før-psykotiske fasen.

En mann som smiler foran en murvegg
Paul Møller, forfatter av ny internasjonal bokutgivelse om psykoseforståelse. Foto: Vestre Viken HF

Boken har tittelen "Psychosis Risk and Experience of the Self. Understanding the Individual Development of Psychosis as a Basic Self-disturbance". Forfatter er Paul Møller som er psykiater, seniorforsker og tidligere forskningssjef og leder for FoU-avdelingen ved Vestre Viken helseforetak.​

bilde av bok

Ny fagbok om psykoseforståelse. Bokomslag

Alvorlige psykiske lidelser er et av spesialisthelsetjenestens høyest prioriterte ansvarsområder. Særlig psykoselidelser medfører svært store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Fagtemaet psykose og psykoseforståelse er også sterkt aktualisert de senere år gjennom flere store traumatiske hendelser i storsamfunnet. 

Formålet med boken er å gi både fagfolk og andre en dypere forståelse av de tidlige fasene av psykoselidelser og ikke minst inspirere til fornyet interesse for å arbeide psykoterapeutisk ved slike tilstander, blant klinikere og terapeuter med ulike bakgrunner. Håpet er også at boken vil fungere som en kilde til opplysning, informasjon og innsikt for pasienter og familier som prøver å forstå psykotiske opplevelser og atferd, og gjennom dette fremme en åpen, sann og positiv kommunikasjon i familiene. Forfatteren skriver at det har vært et privilegium å delta, gjennom de siste 30 år, i den kliniske og vitenskapelige utforskingen av den innledende varselfasen (prodromalfasen) ved psykoselidelser, - et utfordrende felt å navigere i. Siden midten av 1990-tallet har det vært en bølge av økende vitenskapelig interesse for varselfasen, som kan gi et inngrep til å forstå de opplevelsesmessige fenomenene i tidlig psykoseutvikling, og ikke minst betydningen av disse opplevelsene for individet.

Nysgjerrighet på hvordan psykotiske opplevelser kan oppstå og utvikle seg, hvordan de får sin karakteristiske "form" i bevisstheten, og hvordan de til syvende og sist kan forstås, er ikke forbeholdt forskere og terapeuter. Denne interessen deles ofte også av hovedpersonene selv og deres familier. Bokens systematiske fokus på pasienters selvopplevelse og identitetsopplevelse kan belyse og besvare viktige vitenskapelige spørsmål, og føre til forbedringer i klinisk arbeid. Håpet er også at boken, gjennom dypere forståelse kan gi håp og trøst for de berørte. Temaet er krevende både å formidle, motta, forstå og fordøye, og derfor har forfatteren tatt sikte på, der det er mulig, å presentere materialet i et alminnelig språk som vil bli forstått av et bredt publikum, fra erfarne og spesialiserte klinikere og forskere til den mer generelt interesserte leseren.

Det forståelsesperspektivet på psykose som boken formidler, er fenomenologisk basert og inspirert, og er forenlig med de øvrige eksisterende forståelsesmodeller, men har i tillegg det særpreg at det er selve psykoseopplevelsen som står i sentrum, både for vitenskapelig forståelse og for fokus i behandlingen. Det er dette unike bidraget som kan gi grunnlag for en annerledes og mer ekte mellommenneskelig dialog ved psykoselidelser.


Sist oppdatert 29.03.2023