Hvordan behandles søvnproblemer ved psykoselidelser?

Søvnproblemer er veldig vanlig hos personer med psykoselidelser. Likevel blir disse problemene sjelden diagnostisert og behandlet. Dette viser forskning fra Storbritannia. Nå finner også en ny studie gjennomført av TIPS Sør-Øst det samme i Norge.

En person med blondt hår
Psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett ved TIPS Sør-Øst har undersøkt hvordan klinikere i Helse Sør-Øst utreder og behandler søvnlidelser ved psykose

​ - Det er flere grunner til at det er viktig å behandle søvnproblematikk, sier psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Sør-Øst). Alle som driver psykosebehandling vet at personer med psykoselidelser strever med søvn. Og det er ikke bare snakk om å streve: en studie viste at 80 prosent av personer med tidlig psykose hadde minst én diagnostiserbar søvnlidelse. Og hvis man spør pasientene selv, forteller mange at dårlig søvn påvirker psykosesymptomer og gjør at de fungerer dårligere i hverdagen. Forskning tyder også på at søvnproblemer kan bidra til psykose, og det kan også ha negativ effekt på fysisk helse.

Barrett og medarbeidere har gjennomført en spørreundersøkelse til klinikere som driver psykosebehandling i Helse Sør-Øst, inkludert ved Oslo universitetssykehus. Studien er beskrevet i artikkelen: Barrett et al (2020) «Opening the curtains for better sleep in psychotic disorders - considerations for improving sleep treatment», Comprehensive Psychiatry, 103, 2020.

 Hva var de viktigste funnene i undersøkelsen? 

- Alle klinikere opplever at personer med psykoselidelser har søvnproblemer, at det fører til mer av andre symptomer og dårligere fungering. Mange klinikere snakker med pasientene om søvnproblemene, men det er få som gjør strukturerte utredninger. Det er også få som benytter anbefalte behandlingsmetoder. De samme resultatene fant man i en britisk undersøkelse, noe som tyder på at våre resultater dessverre reflekterer søvnbehandling generelt for denne pasientgruppen.

I følge Barrett er det problematisk at søvnproblemer ikke utredes systematisk.

- Forskjellige søvnlidelser krever jo ulik behandling, og derfor er det viktig å gjøre en grundig kartlegging av symptomene for å diagnostisere en eventuell søvnlidelse. En annen grunn til at utredning er viktig, er at personer med psykoselidelse ofte underrapporter hvor dårlig de sover.

Hvordan kan man utrede grundig for søvnlidelser ved psykose?

- Når det gjelder utredning av søvnproblemer, tror jeg det er uklart for klinikere hvilke spørreskjemaer og intervjuer de burde benytte, fordi vi ikke har klare anbefalinger om dette. På nettsiden til Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer (sovno.no) er det lagt ut mange utredningsverktøy. En start kan være å bruke den digitale søvntesten som ligger der.

 Hvilke søvnproblemer har personer med psykoselidelser?

- Som i befolkningen generelt er den vanligste søvnlidelsen ved psykose insomni. Det betyr kort sagt vansker med å sove. Når man sover for lite over tid, tror jeg det er åpenbart for alle at det påvirker deg negativt på dagtid. Personer med psykose har også ofte døgnrytmeforstyrrelser, det vil si at de sover til «feil tid» på døgnet. I klinikken sies det ofte at pasientene «snur døgnet». Og så er det mange som sover mye mer enn det som er vanlig, og er overdrevent trøtte på dagtid, såkalt hypersomni. Dette rapporterte også klinikerne i vår undersøkelse.

 "På samme måte som forskjellige psykiske lidelser behandles på ulik måte, krever søvnlidelser ulik behandling"

Mindre kjent er nok at personer med psykose ofte har marerittlidelse. Alle har jo mareritt av og til, men marerittlidelse innebærer at man ofte har plagsomme mareritt som påvirker deg på dagtid. I vår undersøkelse var det også få klinikere som rapporterte at pasientene hadde pusteforstyrrelser i forbindelse med søvn. Men forskningen viser en overhyppighet av obstruktiv søvnapne ved schizofreni. Denne søvnlidelsen innebærer at man at man har hyppige pustepauser om natten og derfor våkner opp. Man blir naturlig nok veldig trøtt på dagtid. Hvis denne lidelsen ikke behandles, gir den økt risiko for blant annet hjerte-kar lidelser og for tidlig død. Det sier seg selv at dette bør behandles.

Hvordan behandles søvnproblemer hos personer med psykose?

- I vår undersøkelse sier nesten alle klinikere at de som regel gjør tiltak for å behandle søvnproblemer, og da jobber de mest med søvnhygiene og forskriver medisiner. Søvnhygiene er råd om hva man bør gjøre selv for å legge til rette for god søvn og ble utviklet for behandling av insomni. Men forskning viser at rådene alene ikke er tilstrekkelige for å behandle insomni, og ved andre søvnlidelser kreves jo andre behandlinger. 

Når det gjelder medisiner for søvnproblemer, viser vår undersøkelse at de mest brukte medikamentene er antipsykotika, antihistaminer og hypnotika. Antipsykotika kan føre til at noen sover bedre, men bruken av disse til søvnbehandling er likevel ikke uproblematisk og kan faktisk bidra til søvnproblemer. Og når det gjelder tradisjonelle sovemedisiner, er de kun anbefalt for akutte og kortvarige søvnvansker.

Så hva er anbefalt behandling?

- I og med at insomni er den mest utbredte søvnlidelsen ved psykose, kan jeg trekke frem at den anbefalte behandlingen er kognitiv terapi for insomni, som forkortes CBT-I. Nylig har en gruppe ved Department of Psychiatry ved Universitet i Oxford utviklet CBT-I som er tilpasset personer med psykose. Den viktigste tilpasningen er at de ikke gjennomfører såkalt søvnrestriksjon, for å unngå forverring av psykosesymptomer. Forskningen deres har vist at behandlingen er effektiv for søvnproblemer i denne pasientgruppen.

Hva er grunnen til at anbefalt behandling sjelden tilbys?

- Mange av klinikerne i vår undersøkelse svarte at de manglet kunnskap om utredning og behandling av søvnproblemer. Dette er nok ikke så rart med tanke på at det er lite søvnundervisning både på medisin- og psykolog-studiene. Det er heller ikke fokus på søvn i Helsedirektoratets Faglige nasjonale retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Dette er litt overraskende med tanke på at så mange personer med psykose plages av søvnproblemer. Hvis retningslinjene hadde inkludert et fokus på søvn, ville dette kanskje tvunget frem en kompetanseheving i klinikken.

Klinikerne mente også at søvnbehandling kan være vanskelig å gjennomføre i denne pasientgruppen, og at det ville kreve mye tid og personale. Forskningen fra Universitet i Oxford har imidlertid vist at søvnbehandling for personer med psykose er mulig å gjennomføre, både poliklinisk og på akuttpsykiatriske avdelinger. Det er viktig å spre denne kunnskapen. Jeg kan også nevne at Akuttpsykiatrisk avdelig ved Oslo universitetssykehus har satt i gang et prosjekt på en av postene nettopp for å forbedre søvnbehandlingen der. Dette er veldig positivt.

Hvor får man opplæring i CBT-I?

- Norsk Forening for Kognitiv Terapi har kurs i CBT for insomni, og på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (sovno.no) ligger en oversikt over andre kurs. Nettsiden har også oversikt over hvordan andre søvnlidelser skal behandles. På Norsk Helseinformatikk (nhi.no) har de digitalt kurs i behandling av langvarige søvnvansker. Jeg kjenner imidlertid ikke til at noen driver opplæring i CBT-I som er tilpasset for personer med psykose. På TIPS Sør-Øst vurderer vi nå en digital løsning for dette, avslutter Barrett.

Sist oppdatert 07.03.2023