Felles oppdagerteam i Oslo, på tvers av sykehusene?

Forumet TIPS Oslo ARENA møttes 25. april for å diskutere etablering av et felles TIPS oppdagerteam i Oslo, på tvers av helseforetakene og bydelene. Mange som får en psykoselidelse går ett til to år med psykosesymptomer før de kommer i behandling. Det å komme raskt i gang med behandling, gir bedre prognose for pasientene.

Diagram
På idéstadiet: Kan det være fordeler med et felles TIPS oppdagerteam for sykehusene i Oslo? Illustrasjon: Sofie Aminoff, TIPS Sør-Øst

Mange personer i tidlig fase av psykoselidelse får behandling på sykehusene i Oslo, men det gjøres lite arbeid for aktivt å oppdage og få inn/starte behandling av personer som er i ferd med å utvikle psykoselidelse. For de som jobber med pasienter med tidlig psykose, tar klinikken ofte all tid.

Vi trenger derfor øremerkede ressurser for tidlig oppdagelsesarbeid, som ikke blir spist opp av krevende behandling.

Regjeringen nedsatte i 2022 et Ekspertutvalg for å utrede tematisk organisering av psykisk helsevern. I rapporten fra utvalget, «Forenkle og forbedre» står det:

 «Ekspertutvalget anbefaler at helseforetakene opprettholder og styrker tematisk organisering av utredning og behandling av psykoselidelser i både poliklinisk psykisk helsevern og døgnbehandling inkludert team for tidlig oppdagelse og behandling (TIPS-team)»

Det finnes oppdagerteam i andre helseforetak i Norge; ett team pr helseforetak. I Oslo har vi imidlertid en ekstra utfordring: vi har fire helseforetak.

Vi tenker det er flere fordeler å jobbe for ett team som dekker hele Oslo:  

  • Ett sted å henvende seg ved spørsmål om psykose (én TIPS telefon som dekker hele Oslo). Kan forkorte veien inn til behandling
  • Enklere å INFORMERE om ett oppdagerteam/en TIPS telefon
  • Effektiviserer informasjonsarbeidet
  • Mengdetrening for teamet med tanke på avklaring av psykose/ikke psykose og informasjonsarbeid.
  • Det er også noen utfordringer

De oppdagerteamene som finnes i Norge er organisert litt forskjellig. Derfor inviterte vi representanter for tre av disse teamene, for å fortelle oss om hvordan de er organisert, og hvordan dette fungerer/deres erfaringer.

TIPS Stavanger: Kine Voll Joakimsen

TIPS Østfold: Inger Stølan Hymer (TIPS konsulent) og Marius Nybø

TIPS Vestfold: Marit Holter (TIPS konsulent) og Tor Morten Rindsem

Etter innleggene diskuterte vi på hvilke måter vi kan se for oss et felles oppdagerteam i Oslo. Deltakerne hadde mange gode innspill og perspektiver med seg til bordet.

Sykehusene har gode behandlingstilbud for førsteepisodepasienter som det er viktig å bevare, og pasienter som oppdaget av et framtidig team, bør med fordel henvises til disse behandlingstilbudene. Et oppdagerteam kan også ha som funksjon å bidra til å vedlikeholde og bygge kompetanse, både mot førstelinjen, men også inn i spesialisthelsetjenesten der det er behov.

Vi opplever at TIPS Oslo ARENA er samstemte om at dette er en modell som bør utforskes, og har gitt TIPS Sør-Øst mandat til å ta dette videre for å se om vi sammen med forumet kan gjøre dette til et innovasjonsprosjekt med metodisk tilnærming for å jobbe ut et forslag til løsning.  

Sist oppdatert 29.04.2024