En gruppe hester som står på et jorde

Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen, tilbyr poliklinisk behandling med hesteassistert terapi. Vår prioriterte målgruppe er unge rusavhengige (16–26 år). Tilbudet er imidlertid også åpent for voksne pasienter med rusavhengighet, samt pasienter med psykiske lidelser uten rusavhengighet.

De som søker seg hit må allerede ha et tilbud i psykisk helsevern, eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Enten døgnbehandling, eller poliklinisk behandling. Vårt opptaksområde er hele Helse Sør-Øst, men du kan søke til oss via fritt sykehusvalg dersom du har bostedsadresse utenfor Oslo.

I hesteassistert terapi blir pasientene invitert til å være sammen med hestene på ulike måter. Hovedsakelig fra bakken med hestene løse. Øvelsene tar utgangspunkt i de indre temaene pasienten ønsker å jobbe med i terapien. Det kan for eksempel være å etablere trygghet/stabilisering, klare å sette gode grenser, øve på positiv selvhevdelse, bli kjent med egne følelser, og tåle å formidle disse, etablere gode mestringsstrategier, gjenkjenne egne ressurser, utforske og styrke selvbildet, og få tak i hva som gir mening i livet. 

Hester er svært sensitive dyr som er gode på å gjenkjenne vår intensjon, og om vi er ærlige overfor oss selv. I møte med dem blir vi invitert til å vise hvem vi er og hvordan vi har det. De hjelper oss også til å være til stede i det som skjer her og nå. Gjennom tilrettelagte øvelser får man anledning til å se seg selv med et ærligere og vennligere blikk, samt mulighet til å prøve ut nye måter å møte andre på. Vår erfaring er at de tingene som er vanskelige ute i hverdagen også spiller seg ut i møte med hestene. Målet er at de ferdighetene man tilegner seg gjennom samværet med hestene, skal kunne overføres til situasjoner utenfor Stallen og bidra til bedret livskvalitet og hverdagsmestring.

Vi er opptatt av å ivareta både den emosjonelle og fysiske sikkerheten til både hester og mennesker. Derfor får hestene bevege seg mest mulig fritt slik at de kan velge om de vil delta i en situasjon. For å ivareta sikkerheten rundt hestene er det også viktig at pasientene er rusfrie og i stabil fase. 

Dette er et gruppetilbud på opptil 4 pasienter i hver gruppe. Behandlingen strekker seg over 12 uker. Man får tilbud om behandling en time i uken på en fast gruppe. Etter to ganger utarbeider man en plan for behandlingen sammen med en behandler i Stallen. Dersom man har god nytte av behandlingen kan den forlenges i samråd med behandler.

Vi er organisert under Rus- og avhengighetsbehandling Ung, derfor er vår prioriterte målgruppe unge rusavhengige (16-26 år). Tilbudet er imidlertid også åpent for voksne pasienter med rusavhengighet, samt pasienter med psykiske lidelser uten rusavhengighet. De som søker seg hit må allerede ha et tilbud i psykisk helsevern, eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Enten døgnbehandling, eller poliklinisk behandling. Hesteassistert terapi er altså et støttetilbud til primærbehandlingen. Vårt opptaksområde er hele Helse Sør-Øst, men du kan søke til oss via fritt sykehusvalg dersom du har bostedsadresse utenfor Oslo.


De som søker må være i tilstrekkelig stabil fase slik at man kan delta i en gruppe og klarer å forholde seg til hestene i timene. Dersom man får plass forplikter man seg til å møte til timene. Pasienter som er i en ustabil fase, enten pga ruspåvirkning, psykose, påtrengende vrangforestillinger, mani, kraftig dissosiasjon, samt akutt økt risiko for suicidalitet, eller vold/trusler vil du kunne bli avvist fra å delta. Dette er både av hensyn til sikkerheten rundt hestene, de andre i gruppen og av hensyn til utbytte av behandlingen.

Dersom pasienten som søkes inn allerede har behandling i Oslo Universitetssykehus (i TSB, eller PHV) kan henviser opprette intern henvisning og sende den via gul lapp i DIPS til «ARA Henvisning».
Dersom pasienten som søkes inn mottar behandling ved et annet sykehus, eller hos en privatpraktiserende behandler skal henvisningen sendes per post til:

Oslo Universitetssykehus HF. 
Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, TSB. 
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo


Her er en link til hva en henvisning til Stallen skal inneholde. Søker du internt kan informasjonen dekkes ved å henvise til relevante dokument i løpende journal. Dersom pasienter søkes inn på fritt sykehusvalg må henvisningen merkes med dette.

For mer utfyllende informasjon, ta kontakt på Stalltelefonen 90 22 87 23 (betjent mellom 08.00-15.00 på hverdager). Eller send mail til enhetsleder Marianne Borge Solvam, msolva@ous-hf.no

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En murbygning med dør

Gaustad sykehus, bygg 22

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.