– Velkommen til Fakta om rus!

Faktaomrus.no er et nytt nettsted som samler fakta om rusmidler i Norge på ett sted. Fra hver sine ståsteder i helse-Norge håper de tre initiativtakerne at mange vil få nytte av innholdet.

Publisert 07.12.2020
Sist oppdatert 28.02.2023

Hvordan virker rusmiddelet? Er det tilgjengelig i Norge? Hvilket navn går det under på gata? Hva består akuttbehandlingen i? Hva er konsekvenser av langvarig bruk? Hvordan søke behandling?

Å ha gode svar på dette er en del av jobben til Liliana Bachs ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus (til høyre), Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Guri Spilhaug ved Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB). 

Grundig kvalitetsk​​​ontroll

I samarbeid mellom egne fagmiljøer og andre norske forsknings- og kompetansemiljøer på rus og rusvirkninger, har de bygget opp en base med fakta om rusmiddelvirkninger: Faktaomrus.no. Den består av 15 oppslag om ulike rusmidler. Farmakologer, akuttbehandlere rusbehandlere og samfunnsvitere har bidratt med innhold. En redaksjon med representanter fra nasjonalt ledende krefter på disse områdene har utført grundig kvalitetskontroll før publisering på faktaomrus.no.

Populære ​​faktaark

Det var farmakologen Liliana Bachs som tok initiativet til samarbeidet i 2018. Hennes fagavdeling har et nasjonalt ansvar for å analysere rusmiddelprøver for domstoler og politi. For tre år siden fikk avdelingen en ny base i Oslo universitetssykehus. Mens den tidligere var organisert som en del av Folkehelseinstituttet, la Liliana og kollegene ned en betydelig innsats i å formidle medisinsk og farmakologisk kunnskap om rusmiddelvirkninger. Faktaarkene til FHI var populære både blant publikum, politi, rettsvesen og behandlere.

– Vi fikk ofte spørsmål som lå litt på siden av det rent medisinske og farmakologiske. Derfor ville vi også involvere andre faggrupper og tok kontakt med kolleger på behandlingssiden, sier Liliana Bachs. – Vi ønsker at faktaomrus.no skal kunne tas i bruk til ulike faglige formål, men uten å miste basis i vitenskapelig forankret og etterprøvbar kunnskap.

Relevant for pa​​sienter

Dag Jacobsen er avdelingsleder/professor med akuttmedisin og klinisk toksikologi som fagfelt, og har prioritert arbeidet med faktaarkene i en hektisk hverdag:
– Rusmiddelbruk er medvirkende til mange innleggelser i somatiske avdelinger, og både pasienter og pårørende  kan ha nytte av informasjonen som er samlet her.
– Det er mye «brukerbasert» informasjon om rusmidler på nettet, men faktaomrus.no gir en faktabasert oversikt over kunnskapen – laget som et trekkspill: De som ønsker en mer dyptgående forståelse av temaene som beskrives, kan følge oppgitte lenker og kilder. Derved unngås duplisering av informasjon – en kjent bivirkning av all nettbasert virksomhet.

Forrige generasjon faktaark ble ofte referert til i undervisning/utdanning  og som bakgrunnsstoff i media, samt tatt i bruk av rådgivningstjenester og ungdomsrettete virksomheter. Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, håper at det også skal bli tilfelle med innholdet på faktaomrus.no.

 – I ruspolitiske diskusjoner blir det hevdet at offentlig faktainformasjon er utdatert og vinklet med advarende «pekefingre». Vi har derfor vært ekstra oppmerksomme på at all omtale av helseskader etter bruk av det enkelte rusmiddelet skal være nøktern og etterrettelig. At vi er en del av Helse-Norge gjør at vi kjenner helseskader etter rusmiddelbruk best, ikke rusopplevelsen. Men vi er glade for alle tilbakemeldinger!

Fakta om rus

  • Faktaomrus.no Omtaler virkninger etter bruk av det enkelte rusmiddelet og behandling der det oppstår helseskader.
  • Publiseres i samarbeid mellom Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Nasjonal kompetansetjeneste TSB, med deltakelse fra Akuttmedisinsk avdeling ved OUS. Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste ROP og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning deltar også i samarbeidet.
  • Bygger på forskning og kvalitetssikrede kilder som ansees som gjeldende kunnskap på feltet.
  • Tilbyr fordypningsressurser for de som ønsker det (lenke til artikler og andre kunnskapskilder som er referert). Det skal være mulig å etterprøve innholdet.
  • Artiklene skal revideres jevnlig.
  • Det kan gis anonyme tilbakemeldinger til innholdet via skjema.
  • På grunn av teknisk feil kan ikke brukere innen Helse Sør-Øst bruke adressen faktaomrus.no, men kan åpne nettsiden via denne lenken.