Vil redusere overforbruk av pretransfusjonstester og blodbestillinger

OUS innfører Patient Blood Management (PBM) tiltak. Tiltaket vil bidra til å bedre pasientsikkerheten fordi det sparer pasientene for unødvendige blodtransfusjoner som ellers kan føre til komplikasjoner.

Publisert 28.11.2022

PBM shutterstock_222697294 (1).jpg

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

– PBM er et verktøy som beskytter pasienten mot unødvendige blodtransfusjoner. Blodtransfusjoner kan være livreddende, men mange kliniske studier har vist at ukritisk blodtransfusjon kan føre til dårligere prognose hos pasienter, sier Aurora Espinosa, prosjektleder ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Hun påpeker viktigheten av at helsepersonell blir bevisst sine vaner og endrer praksis når de bestiller pretransfusjonstester og blod. 

– Kun slik kan vi klare å redusere overforbruket, unngå unødig blodprøvetaking av pasienter, stort volum av overflødige analyser og unødvendig transport av blodenheter som i verste fall må kasseres. 

Snu dagens praksis
Prosjektet som ledes av Klinikk for laboratoriemedisin er i gjennomføringsfasen og skal blant annet utarbeide en veiledende nivå 1-prosedyre for indikasjon av pretransfusjonstester og blodbestillinger for de vanlige kirurgiske inngrep. I tillegg skal det utarbeides en nivå-1 prosedyre for utredning og behandling av preoperativ anemi før elektiv kirurgi. Dette vil spare mange transfusjoner til pasienter som kommer til anemisk til planlagt elektiv kirurgi.

Prosjektet skal også teste ut et utlånt automatisert blodbankskap som blir plassert i tilknytning til operasjonsgang/stuer. De håper at rask tilgang til blodenheter vil bidra til å redusere unødvendige blodbestillinger til pasienter som har lav risiko for blødning. 

– Vi jobber også for å lage en oversikt over hvilken transfusjonspraksis vi har ved OUS – altså en oversikt over hvilke pasienter som blir transfundert og på hvilke indikasjoner. Disse kliniske transfusjonsdata vil gi rekvirerende avdelinger grunnlag for å kunne evaluere sin praksis og identifisere forbedringspotensialer, sier Espinosa. 

Oppfordrer til tverrfaglig samarbeid
Klinikkleder Andreas Matussek anerkjenner viktigheten av prosjektet og er glad for at det nå implementeres tiltak for å bedre praksisen ved OUS. 

– Det er viktig at vi hele tiden evaluerer vår praksis og ser hvordan vi kan levere tjenester som bidrar til å redusere kostnader, optimere ressursbruk og sikre at bloddonasjon utnyttes optimalt. Jeg oppfordrer alle ansatte som jobber med blodtransfusjon om å komme med gode innspill til prosjektgruppen slik at vi får implementert et helhetlig og godt program ved OUS.