AlcoTail for studiedeltager

 

bilde av alcotail logo

 

 

FOR STUDIEDELTAGER

 

Velkommen til AlcoTail-studien sin side for studiedeltager. Her finner du informasjon om AlcoTail-studien og hva studien innebærer for deg som studiedeltager.

Om forskningsprosjektet

AlcoTail er et forskningsprosjekt som skal gi økt kunnskap om sammenhengen mellom ulike helsetilstander og bruk av alkohol og legemidler, og effekten av skreddersydd behandling for overforbruk av disse.

Alkohol, legemidler og rusmidler kan føre til eller forverre eksisterende sykdommer, uten at det nødvendigvis handler om misbruk eller avhengighet. Forbruk som tidligere ikke har gitt noen problemer vil, i kombinasjon med sykdom, behandling og individuell sårbarhet, kunne gi uønskede helseeffekter.

Mange pasienter vil ha stor effekt av bevisstgjøring/info om eget forbruk, og en del vil også dra nytte av behandling for overforbruk. Vi ønsker derfor å sammenligne data mellom pasienter som får et vanlig behandlingstilbud/behandlingsforløp og pasienter som får tilbud om intervensjon/behandling for overforbruk av alkohol, legemidler og/eller rusmidler.

Sykehusene som deltar i studien er Lovisenberg sykehus, Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital.

Studien er oppført i oversikten over kliniske studier på Helsenorge.no og på sykehusene

Vi ønsker å kartlegge bruk av alkohol, legemidler og rusmidler hos alle pasienter som samtykker til å være med i studien, ved bruk av spørreskjema om alkohol-, legemiddel- og rusmiddelbruk, og mental helse. I tillegg ønsker vi å bruke en restblodprøve som ble tatt av deg ved innleggelse for analyse av legemidler, rusmidler, etanol og alkoholbiomarkøren fosfatidyletanol (PEth) (for overforbruk av alkohol siste 3-4 uker). Opplysningene som samles inn kan ikke kobles direkte til deg. Det betyr at hver pasient får en unik kode, og forskerne har ikke tilgang til koblingen mellom personidentifikasjon og opplysningene. Den unike koden for hver pasient gjør det mulig å følge pasienten uten at forskerne vet hvem det handler om. Alle innsamlede data slettes senest 5 år etter prosjektet er avsluttet. Sluttdato er 31.juli 2030. Restblodprøvene vil destrueres innen 2 måneder etter innhenting.

Når datainnsamlingen på sykehuset er avsluttet vil vi koble disse opplysningene med data fra de nasjonale helseregistre FD Trygd, Norsk Pasientregister, Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjoner (KUHR)- databasen, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret, Helseregister for Individbasert Pleie og OmsorgsStatistikk (IPLOS) og Statistisk Sentralbyrå, for å få statistisk informasjon om forhold av betydning for sykdomsforløp og bruk av helsetjenester.

Deltakelse i studien vil ikke innebære noe ekstra belastning. Undersøkelsen påvirker heller ikke behandlingen du får, verken nå under innleggelsen eller sener. Alle data lagres på sikker forskningsserver, og forskerne vil ikke ha tilgang til informasjon som gjør det mulig å identifisere pasientene som deltar i studien.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte:

- Prosjektleder Stig Tore Bogstrand e-post: alcotail@ous-hf.no

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun Stig Tore Bogstrand og Anners Lerdal som har tilgang til denne listen.

Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.

Hvis det blir aktuelt med oppfølgingsprosjekt, vil vi kontakte deg om dette på et senere tidspunkt, og du vil få et nytt tilbud om å delta på denne studien.

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning 31052.

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig institusjon Oslo Universitetssykehus HF og prosjektleder Stig Tore Bogstrand et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Stig Tore Bogstrand, e-post: alcotail@ous-hf.no

Personvernombud ved institusjonen er Tor Åsmund Martinsen, e-post: personvern@ous-hf.no

 

Sist oppdatert 27.06.2022