ProCardio er blitt etablert

12. juni tildelte Forskningsrådet OUS et nytt SFI. Dette senteret, The Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio), skal ledes av førsteamanuensis og seksjonsoverlege Kristina Haugaa. Senteret skal utvikle, teste og kvalitetssikre verktøy som på en pålitelig måte kan forutsi en enkeltpasient sin sykdomsprogresjon, og gi et langtrekkende perspektiv på fremtidige, mulige behandlingsformer, for å gi en optimal behandling og hindre sykdom i å utvikle seg videre.

Publisert 23.12.2022
Sist oppdatert 19.12.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Hjertesykdom kan ramme i alle aldre og føre til kronisk sykdom eller ramme plutselig i form av hjertestans. Det nye senteret ProCardio vil bidra med nye metoder for å forbedre leveutsiktene til pasienter med hjertesykdom og forebygge hjertestans. Helsepersonell bruker mye tid på å finne opplysninger om pasientene i pasientjournaler, der viktig informasjon kan ligge skjult i lange journaler og andre helseregister. Våre nye metoder vil bruke informasjon fra billeddiagnostikk av hjertet, hjerterytmeundersøkelser og genetiske undersøkelser som hjelper behandlende helsepersonell å finne riktig diagnose, få oversikt over utviklingen av sykdommen over tid og å estimere risikoen for uønskede hendelser som for eksempel hjertestans. Vi vil bruke artifisiell intelligens for å forbedre oppfølgingen av pasienten. Riktige undersøkelsesintervaller i oppfølgingen vil unngå både overbehandling og underbehandling.


Fra idé til produkt


Mange hjertesykdommer har et kronisk forløp med forverrelse over tid som for eksempel klaffesykdommer, hjertesvikt, hjertemuskelsykdommer og hjerteskader etter kreftbehandling. Det er viktig å finne riktig tidspunkt for å igangsette en behandling som for eksempel operasjon av hjerteklaffen eller innsettelse av en implanterbar hjertestarter. Optimalt tidspunktet for behandlingen vil variere individuelt. ProCardio skal utvikle nye metoder som fastslår hver enkelt pasients forløp og optimalt tidspunkt for behandling for å redusere lidelse og forhindre plutselig død.

I ProCardio samarbeider forskere og industrielle partnere for å sikre at våre ideer blir til produkter som kommer pasientene til gode. Forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, NTNU Trondheim, SIMULA, Sørlandet sykehus og Baker Institute, Australia, jobber sammen med GE (General Electrics) som blant annet produserer hjerteultralydsapparater, Medtronic som utvikler implanterbare hjertestartere og DIPS pasientjournalsystem. Videre har vi på lag SESAM som sikrer trygg databehandling.