Ekspertsykehuset

Har småbarnsforeldre endret syn på antibiotikabruk?

Som barnelege har jeg truffet mange bekymrede foreldre med forventninger om å få antibiotika til deres febersyke barn. Det kan virke som at dette nå er i ferd med å endre seg.

Bilde fra Shutterstock
Foto: Shutterstock.

Tekst: Per Kristian Knudsen, overlege på infeksjonsposten, Avdeling for Barnemedisin, OUS Ullevål. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO og Shutterstock.

De siste årene har jeg stadig oftere fått spørsmål om antibiotikabehandling virkelig er nødvendig? Kan det ha uheldige konsekvenser for barnet? Det er bra å få sånne spørsmål! Det tyder på at kunnskap om korrekt bruk av antibiotika er i ferd med å nå ut til norske småbarnsforeldre.

Kan ha uheldige helsemessige konsekvenser

Unødvendig og feil bruk av antibiotika er den viktigste årsaken til økt forekomst av antibiotikaresistens. I tillegg får vi stadig mer kunnskap om at bruk av antibiotika også fører til endringer i den normale bakteriefloraen i kroppen, og at det kan ha uheldige helsemessige konsekvenser.

Bilde av Per Kristian Knudsen

Per Kristian Knudsen, overlege på infeksjonsposten, Avdeling for barnemedisin, OUS Ullevål. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO.

Dette ser ut til spesielt å gjelde i tidlig barnealder. Da er normalfloraen mer sårbar for varige endringer fordi den er ustabil og ikke ferdig etablert.

Forskning har vist sammenheng mellom antibiotikabruk i barnealder og bl.a. overvekt og allergi som kan skyldes påvirkning av den normale bakteriefloraen.

 I 2017 skrev jeg et blogginnlegg på Ekspertsykehuset om at småbarn var storforbrukere av antibiotika mot luftveisinfeksjoner til tross for at de fleste infeksjonene i denne aldersgruppen er forårsaket av virus. Her kan du lese blogginnlegget fra 2017: Unngå unødvendig antibiotika til minsten.

De siste årene har vi sett en positiv nedgang i forskrivningen av antibiotika til barn hos fastleger og legevakt. Myndighetenes mål om 30% reduksjon i antibiotikabruk fra 2012 til 2020 er for lengst nådd for barnepopulasjonen. Dette er gledelig. Mitt inntrykk av at småbarnsforeldres holdning til antibiotikabruk har endret seg, passer inn i dette bildet. 

Behov for bedre samarbeid 

Alle målsetningene er imidlertid ikke nådd. Ett av punktene i Handlingsplanen mot antibiotikaresistens1 handler om å få bedre tilgang til nødvendige antibiotikamiksturer. Her har det skjedd lite. En del viktige antibiotika er kun tilgjengelig som tabletter eller kapsler som er vanskelig å innta for små barn.

Alternativet blir da å velge andre bredspektrede antibiotikamiksturer som har ugunstige effekter på både resistensutvikling og normalflora. For å få til endringer, er det behov for samarbeid mellom fagmiljøer, myndigheter og legemiddelbransjen.

 Vi har et betydelig forbedringspotensiale

Selv om det har vært en positiv utvikling med mindre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten, henger vi fortsatt etter på sykehusene.

En studie publisert i 2019 viste at forskrivningen av antibiotika ved norske barneavdelinger i 52% av tilfellene ikke var i henhold til anbefalte retningslinjer. Det ble gitt bredspektrede midler til 30% av barna som fikk antibiotika2.

Her er det et betydelig forbedringspotensial. Antibiotikabehandling må ofte startes opp til innlagte barn fordi vi ikke sikkert kan utelukke at de har en alvorlig bakterieinfeksjon.

Basert på utviklingen av tilstanden og mikrobiologiske prøveresultater må behandlerne da hver dag stille spørsmålene: Er det fortsatt behov for antibiotikabehandling? Kan behandlingen endres til mer smalspektrede antibiotika?

Må ha midler som fungerer når vi trenger dem 

Antibiotikabehandling er i mange tilfeller helt nødvendig, og i en del situasjoner livreddende. Det er derfor det er så viktig at antibiotika brukes riktig slik at vi har midler som fungerer når vi trenger dem. Om det er nødvendig med antibiotikabehandling til syke barn, må vurderes av lege, og gjerne i samråd med foreldrene.

Hos barn med feber er det viktig å følge med på allmenntilstanden, og kontakte lege hvis den forverres. Ved feber hos barn under 3 måneder skal man alltid være rask med å kontakte lege.

Referanser:

  1. https://www.regjeringen.no/contentassets/915655269bc04a47928fce917e4b25f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf
  2. Thaulow CM et al. Potential for More Rational Use of Antibiotics in Hospitalized Children in a Country With Low Resistance: Data From eight Point Prevalence Surveys. Pediatr Infect Dis J. 2019 Apr;38(4):384-389

Nivå 1-prosedyre om dosering av antibiotika til barn. Ment for helsepersonell.

Her kan du lese om den kliniske studien "Antibiotika ved lungebetennelse hos barn".

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Sist oppdatert 21.10.2022