Ekspertsykehuset

«MustRa» – Musikkterapi for barn og unge som gjennomgår strålebehandling på Radiumhospitalet

Mange barn og unge med en kreftdiagnose må gjennom en intensiv og psykologisk krevende strålebehandling, som kan oppleves utrygt og stressende. Flere av disse pasientene må ha opptil 33 strålebehandlinger. For å sikre at pasientene ikke beveger seg under behandlingen må mange barn ha narkose.

Bilde fra strålerom
Musikkterapeut Julie Mangersnes med strålemaske. Foto: Silje Måseide, OUS.

​Tekst: Julie Mangersnes, prosjektleder og musikkterapeut ved Avdeling for Barn-og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), Oslo universitetssykehus. Foto: Ine Eriksen ved foto og videotjenesten, UiO og Silje Måseide.

Daglig anestesi kan medføre en økt medisinsk risiko og potensielt skadelige langtidsbivirkninger, i tillegg til at det kan være krevende for hele familiens dagsrytme på grunn av fasting, ernæringsproblematikk og slitenhet.

Bilde av Julie Mangersnes

Julie Mangersnes.

 Det kan også begrense fleksibiliteten i klinikkens daglige drift og øker behandlingskostnader. Det er kjent at pediatriske pasienter har stor nytte av psykososial støttende behandling i forbindelse med mestring av medisinske prosedyrer.

Hvordan kan ​​musikkterapi støtte barn og unge under strålebehandling?  

Musikkterapi er en velkjent og etablert del av behandlingstilbudet på Barne- og ungdomsklinikken på OUS (Rikshospitalet/Ullevål) som blant annet kan bidra til reduksjon av stress og engstelse gjennom fokus på individuell tilrettelegging, mestringsressurser, sosioemosjonell støtte og motiverende aktivitet.

Så langt har det ikke vært et musikkterapitilbud ved stråleenheten ved OUS. Gjennom dette prosjektet undersøkes hvordan musikkterapi kan tilbys på best mulig måte til denne pasientgruppen, før og/eller under strålebehandling.

Videre undersøkes hvordan pasientene, foreldrene deres og de ansatte opplever musikkterapitilbudet, og om musikkterapi kan bidra til at flere pasienter kan gjennomføre stråling uten narkose. 

Bilde av gutt under strålebehandling

Med tillatelse fra aktuell familie.

«MustRa»-pros​jektet

Prosjektet mottok økonomisk støtte fra Fondsstiftelsen ved OUS for 2021, og har pågått siden januar. På bakgrunn av erfaringer så langt søkte vi om en utvidelse av pilotprosjektet med tidsramme ut 2022, og har nå fått nye midler fra Fondsstiftelsen, i tillegg til støtte fra Barnestiftelsen.

Vi er svært takknemlig for at både Fondsstiftelsen og Barnestiftelsen ved OUS ser nytteverdien og viktigheten av dette prosjektet, slik at vi kan fortsette å utvikle et musikkterapitilbud for også disse pasientene.

Bilde av gutt med strålemaske

Med tillatelse fra aktuell familie.

Prosjektet har etablert en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av musikkterapeuter, stråleterapeut, leger og sykepleiere fra både Rikshospitalet og Radiumhospitalet. 

Prosjektet er en eksplorerende kvalitativ fagutviklingsstudie, og aktuelle deltagere er alle barn og unge 0-18 år som må gjennomføre strålebehandling ved OUS. Musikkterapiintervensjonene inkluderer både ekspressiv og reseptiv musikkterapi, og tilpasses etter alder, behov og mål (musikkfortellinger/spillelister og/eller aktivt samspill på instrumenter i forkant av strålebehandlingen).

Datamateriale inkluderer; bruk av medisinering under stråling (elektronisk journal), deltakende observasjon og systematisk loggføring (musikkterapeuten), spørreskjema (foresatte samt pasienter 5<år), og fokusgruppeintervju (tverrfaglig prosjektgruppe).

Erfaringer så langt

Hittil i prosjektet er det etablert gode tverrfaglige nettverk og rutiner, og vi har samlet kliniske erfaringer og data knyttet til fem pasienter (i alderen 3-11 år) som har mottatt musikkterapi før og under strålebehandling.

Bilde av gutt som lytter til musikk

Gutt som hører på sin musikk. Med tillatelse fra aktuell familie.

Datainnsamlingen vil fortsette ut 2022, med mål om et større og bredere utvalg. Flere av pasientene gjennomførte strålebehandling uten anestesi.

Med barnet i sentrum, og god forberedelse av teamet i forkant ble dette mulig å få til også i tilfeller hvor det ikke var forventet.

Prosjektet har allerede skapt muligheter for økt tverrfaglig samarbeid. Organisering av forberedelse kan kreve mye ressurser i forkant, men viser seg å være svært ressurssparende i lengden.

«Jeg er takknemlig for at barnet mitt fikk tillitt og sjanse til å prøve å gjøre strålingen uten narkose. Det var flere ekstra besøk, men det var verdt det for barnet og for oss som familie».  Foreldre til jente, 4,5 år

Foreløpige resultater peker dermed på positive konsekvenser av musikkterapi knyttet til ressursbruk, tverrfaglig samarbeid og endring av eksisterende praksis. Deltakerne (pasienter og pårørende) rapporterte om økt kontroll, trygghet og medvirkning.

«At det var en person som ikke hadde noe medisinsk hun skulle gjøre. Kun lystbetont. Han snakket om musikkterapeuten før vi skulle reise hjemmefra hver dag og gledet seg til å reise til Radium nettopp derfor». Foreldre til gutt, 3,5 år

«Musikkfortellingene hjalp meg å slappe av. Jeg tenkte på gode ting».  Jente 8 år

Dette prosjektet er det første i sitt slag i Norge, og vi kjenner ikke til tilsvarende prosjekter andre steder. Vi håper prosjektet vil kunne være med på å danne et viktig grunnlag for fremtidig praksis med ikke-medikamentell støttende behandling ved det nye protonsentret i Oslo som skal stå ferdig i 2024, med mulig kunnskapsoverføring også til protonsenteret i Bergen.

Har du spørsmål om prosjektet eller øns​ker mer informasjon om musikkterapi?

Ta gjerne kontakt med meg på e-post: jumang@ous-hf.no

Les Ekspertsykehuset: "Musikkterapi som prosedyrestøtte for syke barn og unge"

Her kan du lese mer om musikkterapi ved Oslo universitetssykehus.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset - OUS sin blogg for fag, forskning og innovasjon!
 

Sist oppdatert 08.09.2023